ស្វីត

ពីវិគីភីឌា

ស្វីត (sequence) ជាការសិក្សាទៅលើការកើន​ រឺ ចុះ តាមដំលែជាក់លាក់មួយ។

ឧទាហរណ័[កែប្រែ]

ស្វ៊ីតនព្វន្ត[កែប្រែ]

ស្វ៊ីតនព្វន្ត ជាស្វ៊ីតដែលមានកំនើនថេរ ។ ថំនួនថេរដែលកើននេះហៅថា ផលសងរួម (d)
'
e.g. តាមរយៈឧទាហរណ័នេះ គេឃើញថា ដូចនេះ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត
តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺ
សំរាប់ ជាតួទី១ សំរាប់ U​1 ជាតួទី១

ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ[កែប្រែ]