ហេតុប្បច្ច័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


ហេតុប្បច្ច័យ ប្រែថាធម៌ទាំងឡាយមានហេតុគឺឫសកែវជាគ្រឿងអាស្រ័យដ៏ជិតបានដល់៖ កុសលហេតុ៣ គឺអលោភហេតុ១ អទោសហេតុ១ អមោហហេតុ១, អកុសលហេតុ៣ គឺលោភហេតុ១ ទោសហេតុ១ មោហហេតុ១, អព្យាកតហេតុ៣ គឺអលោភហេតុ១ អទោសហេតុ១ អមោហហេតុ១។


កុសលហេតុ៣[កែប្រែ]

អលោភហេតុ[កែប្រែ]

អទោសហេតុ[កែប្រែ]

អមោហហេតុ[កែប្រែ]

អកុសលហេតុ[កែប្រែ]

លោភហេតុ[កែប្រែ]

ទោសហេតុ[កែប្រែ]

មោហហេតុ[កែប្រែ]

អព្យាកតហេតុ៣[កែប្រែ]

អលោភហេតុ[កែប្រែ]

អទោសហេតុ[កែប្រែ]

អមោហហេតុ[កែប្រែ]