ហ្វកក្រុមហ៊ុនផ្សាយ

ពីវិគីភីឌា

ហ្វកក្រុមហ៊ុនផ្សាយ (អង់គ្លេស: Fox Broadcasting Company) ឬ ហ្វក (Fox) គឺជាបណ្តាញទូរទស្សន៍អាមេរិក ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Fox Corporation ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 1986 ។