ហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោកហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៧ ។