អង្គការរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គការរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF គឺជាស្ថាប័នរូបិយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដររដ្ឋាភិបាល។