អង្គការរ៉ាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គការរ៉ាក់ (អង់គ្លេស៖ Reproductive Health Association in Cambodia (RHAC) )គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាំមុខគេផ្តល់នូវការធ្វើផែនការគ្រួសារគុណភាពនិង សេវា សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការងាររបស់អង្គការគឺត្រូវដោះស្រាយតាមសេចក្តីត្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នៃការធ្វើផែនការគ្រួសារ, ជំងឺរលាកការបន្តពូជ​ក្នុងចំណោម​ស្ត្រីនិង​បុរស, ការផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការថែទាំផ្នែកសម្ភពសង្គ្រោះបន្ទាន់, សុខភាពកុមាររួមទាំងអាហាររូបត្ថម្ភកុមារ, របេងមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអដស៍និង ទឹកនិងអនាម័យ។

ប្រវត្តិ​[កែប្រែ]

រ៉ាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1996 ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ខ្ពស់ក្នុងការនាំយកសេវាសុខភាព ដែលមានគុណភាពដល់សហគមន៍។ ជាពិសេសដើម្បីផ្នែក ក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះរបស់ ប្រជាជន។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990 មានការខ្វះខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្តល់សេវា ហើយការធ្វើផែនការគ្រួសារគឺបានធ្វើជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជួបការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន សូម្បីតែ សម្រាប់​សុខភាពបន្តពូជរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីសហគមន៍ គ្រួសារ ការធ្វើផែនការរ៉ាក់ និងបណ្តាញបានបង្កើតឡើងនូវគ្លីនិករបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់សេវាពិគ្រោះ សុខភាពបន្តពូជ ជាពិសេសការច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​ក្នុងការស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីផ្តល់សេវាដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល និងដើម្បីបានណែនាំដល់ប្រជាជនជាច្រើនដែលមិនបានដឹងថា កន្លែងណាដែលត្រូវមកទទួលបានការផ្ដល់ប្រឹក្សានិង ការព្យាបាល សុខភាពបន្តពូជ របស់ពួកគេ។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួនរ៉ាក់បានគាំទ្រ ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់ គុណភាពខ្ពស់លើសេវាបន្តពូជ មេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ រួមបញ្ចូលគ្នាតាមរយៈបណ្តាញរបស់ខ្លួនក្នុងការ មិនរក​ប្រាក់​ចំណេញ គ្លីនិក ។ វាជំរុញអោយមានសុខភាពក្នុងមនុស្សវ័យជំទង់ ដោយមានការផ្តោតទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជមួយដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានព័ត៌មាន និង​សេវាសុខភាពសម្រាប់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងជនក្រីក្រនៅជនបទ ។ សព្វថ្ងៃនេះ សកម្មភាពកម្មវិធីរ៉ាក់របស់គ្របដណ្តប់ប្រជាជនប្រមាណ 6,8 លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

រ៉ាក់ គឺជាអង្គការុមួយដ៏រស់រវើក និងអង្គការដែលធ្វើការសិក្សាលើសេវាសុខភាពជាច្រើន។ គ្រួសាររ៉ាក់បានកើនឡើងពីចំនួន10នាក់ ក្នុងការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ខ្លួន រហូតដល់ជាង700នាក់នៅថ្ងៃនេះ។អង្គការមានគោលដៅប្តេជ្ញាចិត្តជានិច្ច ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញរបស់ខ្លួននិងដើម្បីសម្រេចបាននូវការប្រសើរក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលអង្គការបានអនុវត្ត ហើយនឹងបង្កើនលទ្ធផលក្នុងការផ្តល់សេវា ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជន។

គម្រោង​[កែប្រែ]

 1. ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មគ្លីនិកកម្មវិធីគាំទ្រសុខភាពសាធារណៈ
 2. សហគមន៍កម្មវិធីសុខភាព
 3. យុវជន
 4. HIV/AIDS សម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះក្រុមកម្មវិធី (VGP)
 5. ការងារសុខភាពទីកន្លែងកម្មវិធី
 6. មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល

ដៃគូម្ចាស់ជំនួយ[កែប្រែ]

 • United States Agency for International Development (USAID)

http://www.usaid.gov

 • International Planned Parenthood Federation (IPPF)

http://www.ippf.org/en/

 • Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

http://www.theglobalfund.org/en/

 • ASIAN-PACIFIC RESOURCE & RESEARCH CENTER for WOMEN

http://www.arrow.org.my/

 • Spanish Agency of International Development Cooperation PAZ Y DESARROLLO

http://www.pydcambodia.org/

 • Plan International

http://plan-international.org/where-we-work/asia/cambodia

 • Swedish Association for Sexuality Education

http://plan-international.org/where-we-work/asia/cambodia

 • Japan Trust Fund (JTF)

http://www.ippf.org/en/

 • United Nations Population Fund (UNFPA)

http://www.un.org.kh/unfpa/_about/ec_unfpa.htm

 • European Commission (EC)

http://ec.europa.eu/index_en.htm

 • The World Bank

http://www.worldbank.org/http://www.rhac.org.kh/donors.php