បទុមរាជាទី៣

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អង្គនន់ទី២)
Jump to navigation Jump to search

បទុមរាជាទី៣ រឺ អង្គនន់ទី២ (១៦៥៤ - ១៦៩១)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៦៧៤ ដល់ គ.ស. ១៦៩១