ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះមហាក្សត្រសម័យនគរភ្នំ អាណាចក្រភ្នំ ឬហ្វូណន (ស.វទី១-ស.វទី៦)

 1. ព្រះបាទកៅណិ្ឌន្យ
 2. ស្តេច ហ៊ុន ប៉ានហួង
 3. ស្តេច ហ៊ុន ប៉ានប៉ាន
 4. ព្រះបាទហ្វាន់ ឆេម៉ាន់ ឬស្រីមារៈ
 5. ព្រះបាទហ្វាន់ ស៊ីយន់
 6. ព្រះបាទកៅណិ្ឌន្យជ័យវរ្ម័ន
 7. ព្រះបាទរុទ្រ្ទវរ្ម័ន
 8. ព្រះបាទគុណវរ្ម័ន

ព្រះមហាក្សត្រសម័យនគរចេនឡា (ស.វទី៦-ស.វទី៩)

 1. ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី១
 2. ព្រះបាទមហិន្រ្ទវរ្ម័នទី១
 3. ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី១
 4. ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២
 5. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី១
 6. ព្រះនាងជ័យទេវី

ព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរ (ស.វទី៩-ស.វទី១៥)

 1. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២
 2. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣
 3. ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១
 4. ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១
 5. ព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី១
 6. ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី២
 7. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤
 8. ព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី២
 9. ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី២
 10. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៥
 11. ព្រះបាទទ័យទិត្យវរ្ម័នទី១
 12. ព្រះបាទជ័យវិរវរ្ម័ន
 13. ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១
 14. ព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី២
 15. ព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី៣
 16. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៦
 17. ព្រះបាទធរណីន្រ្ទវរ្ម័នទី១
 18. ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២
 19. ព្រះបាទធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២
 20. ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី២
 21. ព្រះបាទត្រិភូវនាទិត្យវរ្ម័ន
 22. ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧
 23. ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី២
 24. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៨
 25. ព្រះបាទស្រីន្ទ្រវរ្ម័ន
 26. ព្រះបាទស្រីន្ទជ័យវរ្ម័ន
 27. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៩
 28. ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម
 29. ព្រះបាទនិព្វានបទ(ចក្រ)
 30. ព្រះបាទសិទ្ធានរាជា
 31. ព្រះស្រីលំពង្សារាជា
 32. ព្រះបាទស្រីសុរិយាវង្ស
 33. ព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យទី១
 34. ព្រះបាទធម្មសោក
 35. ព្រះបាទពញាយ៉ាត

ព្រះមហាក្សត្រសម័យចតុមុខ(ស.វទី១៥-ស.វទី១៦)

 1. ព្រះបាទនរាយណ៍រាជា
 2. ព្រះបាទស្រីរាជា
 3. ព្រះបាទធម្មរាជា
 4. ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ
 5. ព្រះបាទស្រីជេដ្ឋា(ស្តេចកន)
 6. ព្រះបាទច័ន្ទរាជា

ព្រះមហាក្សត្រសម័យលង្វែក(ស.វទី១៦)

 1. ព្រះបាទបរមរាជាទី៤
 2. ព្រះបាទសត្ថាទី១
 3. ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី១
 4. ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃ
 5. ព្រះបរមរាជាទី៦ចៅពញាតន់
 6. ព្រះបរមរាជាទី៧ចៅពញាអន
 7. សម្តេចព្រះកែវហ្វ៊ាចៅពញាញេម

ព្រះមហាក្សត្រសម័យឧដុង្គ (ស.វទី១៦-ស.វទី១៩)

 1. ព្រះបរមរាជាទី៨ស្រីសុរិយោពណ៌
 2. ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី២
 3. ព្រះបាទស្រីធម្មរាជាទី២ ឬព្រះរាជសម្ភារ ពញាតូ
 4. ព្រះបាទអង្គទងរាជា ចៅពញានូ
 5. ព្រះបាទបទុមរាជា អង្គនន់
 6. ព្រះបាទរាមាធិបតីទី១ ចៅពញាចន្ទ
 7. ព្រះបាទបរមរាជាទី៩ អង្គសូរ
 8. ព្រះបទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋា
 9. ព្រះកែវហ៊្វាទី២ អង្គជី
 10. ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី៣ អង្គស៊ូ ឬចៅពញាសូរ
 11. អ្នកម្នាងទៃ
 12. ព្រះបាទរាមាធិបតីទី២ អង្គយ៉ង
 13. ព្រះកែវហ៊្វាទី៣ អង្គអិម
 14. ព្រះបាទធម្មរាជាទី៣
 15. ព្រះបាទរាមាធិបតីទី៣អង្គទង
 16. ព្រះសត្ថាទី២អង្គជី
 17. ព្រះបាទនារាយណ៍រាជាទី២អង្តតន់
 18. ព្រះរាមរាជាអង្គនន់
 19. ព្រះបាទនារាយណ៍រាជាទី៣អង្គអេង
 20. ព្រះឧទ័យរាជាអង្គចន្ទ
 21. ក្សត្រីអង្គម៉ី
 22. ព្រះបាទអង្គឌួង

ព្រះមហាក្សត្រសម័យអាណានិគមន៍និយមបារាំង (ស.វទី១៩-ស.វទី២០)

 1. ព្រះបាទនរោត្តម
 2. ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ
 3. ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស

ព្រះមហាក្សត្រសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (គ.ស១៩៥៥-១៩៧០)

 1. ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ
 2. ព្រះបាទនរោត្តម សុរាម្រិត
 3. ព្រះបាទនរោត្តម សីហមុនី
 4. ព្រះបាទនរោត្តមឧទ្ទមទេវី

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ"

ទំព័រចំនួន៨៧ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៨៧ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។