អង្គារ

ពីវិគីភីឌា

ថ្ងៃអង្គារ ជាថ្ងៃនៃ សប្តាហ៏ ចន្លោះថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃពុធ។