អតិផរណា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អតិផរណា គឺជាការកើនឡើងនៃកំរិតថ្លៃរួម ហើយវាកើតឡើងនៅពេលដែលថ្លៃជាច្រើនកើនឡើងព្រមៗគ្នា ។ យើងវាស់អតិផរណាដោយពិនិត្យមើលទៅលើចំនួនជាច្រើននៃទ្រព្យ និង សេវា ហើយគណនាវាជាមធ្យមនូវការកើនឡើងនៃថ្លៃរបស់វាក្នុងរយៈកាលណាមួយនោះ ។


ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែថ្លៃទំាងអស់កើនឡើងបង្កើតបានជាអតិផរណានោះទេ ។ ថ្លៃនៃទ្រព្យ និង សេវា ណានោះត្រូវបានកំណត់តាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ។ ក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង ការជះឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកនៃអ្នកទិញច្រើន និង អ្នកលក់ច្រើន វាកំណត់បានថ្លៃ មិនទាន់ពេញលេញ