អតិផរណា

ពីវិគីភីឌា

អតិផរណាមានន័យថាស្ថានការណ៍ ដែលចំនួនប្រាក់យ៉ាងច្រើន ទិញផលិតផល និងសេវាកម្មតិចជាងមុន[១]។ យើងវាស់អតិផរណាដោយពិនិត្យមើលទៅលើចំនួនជាច្រើននៃទ្រព្យ និង សេវា ហើយគណនាវាជាមធ្យមនូវការកើនឡើងនៃថ្លៃរបស់វាក្នុងរយៈកាលណាមួយនោះ ។
ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែថ្លៃទំាងអស់កើនឡើងបង្កើតបានជាអតិផរណានោះទេ ។ ថ្លៃនៃទ្រព្យ និង សេវា ណានោះត្រូវបានកំណត់តាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ។ ក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង ការជះឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកនៃអ្នកទិញច្រើន និង អ្នកលក់ច្រើន វាកំណត់បានថ្លៃ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន វគ្គបង្កើតគុណសម្បត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយលោក រ់ូប៊ូត គីមយូសាគិ ឆ្នាំ២០១១ ទំព័រទី២១២