អភិញ្ញា៦

ពីវិគីភីឌា

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


សេចក្តីដឹងច្បាស់ ឬសេចក្តីដឹងវិសេសមាន៦ប្រការគឺ៖ ឥទ្ធិវិធ១ ទិព្វសោត១ ចេតោបរិយញ្ញាណ១ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ១ ទិព្វចក្ខុ១ អាសវក្ខយញ្ញាណ១។


ឥទ្ធិវិធ[កែប្រែ]

ទិព្វសោត[កែប្រែ]

ចេតោបរិយញ្ញាណ[កែប្រែ]

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ[កែប្រែ]

ទិព្វចក្ខុ[កែប្រែ]

អាសវក្ខយញ្ញាណ[កែប្រែ]