អរហន្តវគ្គបាឡី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុឃឹម សាលីមអរហន្តវគ្គបាឡី

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស

ខុទ្ទកនិកាយ

ធម្មបទបាឡិ

៧. អរហន្តវគ្គោ

៩០.

គតទ្ធិនោ វិសោកស្ស, វិប្បមុត្តស្ស សព្ពធិ;

សព្ពគន្ថប្បហីនស្ស, បរិឡាហោ ន វិជ្ជតិ។

៩១.

ឧយ្យុញ្ជន្តិ សតីមន្តោ, ន និកេតេ រមន្តិ តេ;

ហំសាវ បល្លលំ ហិត្វា, ឱកមោកំ ជហន្តិ តេ។

៩២.

យេសំ សន្និចយោ នត្ថិ, យេ បរិញ្ញាតភោជនា;

សុញ្ញតោ អនិមិត្តោ ច, វិមោក្ខោ យេសំ គោចរោ;

អាកាសេ វ សកុន្តានំ [សកុណានំ (ក.)], គតិ តេសំ ទុរន្នយា។

៩៣.

យស្សាសវា បរិក្ខីណា, អាហារេ ច អនិស្សិតោ;

សុញ្ញតោ អនិមិត្តោ ច, វិមោក្ខោ យស្ស គោចរោ;

អាកាសេ វ សកុន្តានំ, បទំ តស្ស ទុរន្នយំ។

៩៤.

យស្សិន្ទ្រិយានិ សមថង្គតានិ [សមថំ គតានិ (សី. បី.)], អស្សា យថា សារថិនា សុទន្តា;

បហីនមានស្ស អនាសវស្ស, ទេវាបិ តស្ស បិហយន្តិ តាទិនោ។

៩៥.

បថវិសមោ នោ វិរុជ្ឈតិ, ឥន្ទខិលុបមោ [ឥន្ទខីលូបមោ (សី. ស្យា. ក.)] តាទិ សុព្ពតោ;

រហទោវ អបេតកទ្ទមោ, សំសារា ន ភវន្តិ តាទិនោ។

៩៦.

សន្តំ តស្ស មនំ ហោតិ, សន្តា វាចា ច កម្ម ច;

សម្មទញ្ញា វិមុត្តស្ស, ឧបសន្តស្ស តាទិនោ។

៩៧.

អស្សទ្ធោ អកតញ្ញូ ច, សន្ធិច្ឆេទោ ច យោ នរោ;

ហតាវកាសោ វន្តាសោ, ស វេ ឧត្តមបោរិសោ។

៩៨.

គាមេ វា យទិ វារញ្ញេ, និន្នេ វា យទិ វា ថលេ;

យត្ថ អរហន្តោ វិហរន្តិ, តំ ភូមិរាមណេយ្យកំ។

៩៩.

រមណីយានិ អរញ្ញានិ, យត្ថ ន រមតី ជនោ;

វីតរាគា រមិស្សន្តិ, ន តេ កាមគវេសិនោ។

អរហន្តវគ្គោ សត្តមោ និដ្ឋិតោ។


នៅមានត។ ភិក្ខុ ឃឹម សាលីម សរសេរអត្ថបទ។