អរិយធម៏ខែ្មរនៅសម័យក្រោយអង្គរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តាមទស្សនះថី្ម គេបានចាត់ទុកថាប្រវិតិ្តសាស្រ្ត ជាធម៏សំយោគរវាងវប្បធម៏និង សង្គមធម៏​ ហើយជាកំរងព្រឺតិ្តការណ៏នយោបាយដែលបានកើតទឿងជាបន្តបនា្ទប់គ្នាហូរហែតែប៉ុណោ្ណះទេ។យើងយល់ថា ទស្សនះនេះមានលក្ខណះសមរម្យណាស់យើងចង់បានយកមកអនុវត្តក្នុងកិច្ចការរបស់យើងនេះដែរ​ ដើម្បីបង្ហាញអោយអ្នកអានឃើងភាពនៃសង្គមខែ្មរយើងក្នុងសម័យកាលនីមួយ!។​​ប៉ុនែ្ត ក្នុងការបងើ្ហញ អោយឃើងសំរេចបំណាងរបស់យើងខាងលើកនេះ​ យើងត្រូជួបប្រទេះនិង​ ឧបសគ្គជាច្រើន។​ យ៉ោងមណាមិញសារដែលយើងប្រើបា្រស់សំរាប់ចងក្រងប្រវតិ្តសាស្រ្តខែ្មរសម័យក្រោយអង្គរនេះ ច្រើនតែង ជារាជពង្យាវការ។ ដូចមិត្តអ្នកអានបានជ្រោបស្រាប់ហើយថា រាជពង្យាវការ