អសង្ខេយ្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យថា អសង្ខេយ្យកប្ប មកពីពាក្យ ន + សង្ខ្យា + ណេយ្យ មានន័យថា មិនអាចរាប់បន្តបានទៀត ដូចមានបទវិគ្រោះបញ្ជាក់ថា សង្ខ្យា ឈ្មោះថា អសង្ខ្យយ្យ ព្រោះមិនអាចនឹងរាប់បានទៀត។

នៅក្នុងអភិធានប្បទីបិកាបាឋៈ លោកពន្យល់ពីរបៀបរាប់ រហូតដល់អសង្ខេយ្យយ៉ាងនេះថា ៖

១០ រយ ស្មើនឹង ១ ពាន់

១០ ពាន់ ស្មើនឹង ១ មឺុន

១០ មឺុន ស្មើនឹង ១ សែន

១០ សែន ស្មើនឹង ១ លាន (១.០០០.០០០)

១០ លាន ស្មើនឹង ១ កោដិ (១០.០០០.០០០)

១០ កោដិ ស្មើនឹង ១ បកោដិ (១០១៤)

១០០ សែន បកោដិ ស្មើនឹង ១ កោដិបកោដិ (១០២១)

១០០ សែន កោដិបកោដិ ស្មើនឹង ១ នហុត (១០២៨)

១០០ សែន នហុត ស្មើនឹង ១ និន្នហុត (១០៣៥)

១០០ សែន និន្នហុត ស្មើនឹង ១ អក្ខោភិនី (១០៤២)

១០០ សែន អក្ខោភិនី ស្មើនឹង ១ ពិន្ទុក (១០៤៩)

១០០ សែន ពិន្ទុក ស្មើនឹង ១ អព្វុទៈ (១០៥៦)

១០០ សែន អព្វុទៈ ស្មើនឹង ១ និរព្វុទៈ (១០៦៣)

១០០ សែន និរព្វុទៈ ស្មើនឹង ១ អហហៈ (១០៧០)

១០០ សែន អហហៈ ស្មើនឹង ១ អពពៈ (១០៧៧)

១០០ សែន អពពៈ ស្មើនឹង ១ អដដៈ (១០៨៤)

១០០ សែន អដដៈ ស្មើនឹង ១ សោគន្ធិកៈ (១០៩១)

១០០ សែន សោគន្ធិកៈ ស្មើនឹង ១ ឧប្បលៈ (១០៩៨)

១០០ សែន ឧប្បលៈ ស្មើនឹង ១ កុមុទៈ (១០១០៥)

១០០ សែន កុមុទៈ ស្មើនឹង ១ បទុមៈ (១០១១២)

១០០ សែនបទុមៈ ស្មើនឹង ១ បុណ្ឌរិកៈ (១០១១៩)

១០០ សែន បុណ្ឌរិកៈ ស្មើនឹង ១ កថានៈ (១០១២៦)

១០០ សែន កថានៈ ស្មើនឹង ១ មហាកថានៈ (១០១៣៣)

១០០ សែន មហាកថានៈ ស្មើនឹង ១ អសង្ខេយ្យ (១០១៤០) ។