អសង្ខេយ្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យថា អសង្ខេយ្យកប្ប មកពីពាក្យ ន + សង្ខ្យា + ណេយ្យ មានន័យថា មិនអាចរាប់បន្តបានទៀត ដូចមានបទវិគ្រោះបញ្ជាក់ថា សង្ខ្យា ឈ្មោះថា អសង្ខ្យយ្យ ព្រោះមិនអាចនឹងរាប់បានទៀត។
នៅក្នុងអភិធានប្បទីបិកាបាឋៈ លោកពន្យល់ពីរបៀបរាប់ រហូតដល់អសង្ខេយ្យ (asaṃkhyeya, innumerable, infinite) យ៉ាងនេះថា ៖
១០ រយ ស្មើនឹង ១ ពាន់
១០ ពាន់ ស្មើនឹង ១ ម៉ឺន
១០ ម៉ឺន ស្មើនឹង ១ សែន
១០ សែន ស្មើនឹង ១ លាន (១.០០០.០០០)
១០ លាន ស្មើនឹង ១ កោដិ (១០.០០០.០០០)
១០ លានកោដិ ស្មើនឹង ១ បកោដិ (១០១៤)
១០០ សែន បកោដិ ស្មើនឹង ១ កោដិបកោដិ (១០២១)
១០០ សែន កោដិបកោដិ ស្មើនឹង ១ នហុត (១០២៨)
១០០ សែន នហុត ស្មើនឹង ១ និន្នហុត (១០៣៥)
១០០ សែន និន្នហុត ស្មើនឹង ១ អក្ខោភិនី (១០៤២)
១០០ សែន អក្ខោភិនី ស្មើនឹង ១ ពិន្ទុក (១០៤៩)
១០០ សែន ពិន្ទុក ស្មើនឹង ១ អព្វុទៈ (១០៥៦)
១០០ សែន អព្វុទៈ ស្មើនឹង ១ និរព្វុទៈ (១០៦៣)
១០០ សែន និរព្វុទៈ ស្មើនឹង ១ អហហៈ (១០៧០)
១០០ សែន អហហៈ ស្មើនឹង ១ អពពៈ (១០៧៧)
១០០ សែន អពពៈ ស្មើនឹង ១ អដដៈ (១០៨៤)
១០០ សែន អដដៈ ស្មើនឹង ១ សោគន្ធិកៈ (១០៩១)
១០០ សែន សោគន្ធិកៈ ស្មើនឹង ១ ឧប្បលៈ (១០៩៨)
១០០ សែន ឧប្បលៈ ស្មើនឹង ១ កុមុទៈ (១០១០៥)
១០០ សែន កុមុទៈ ស្មើនឹង ១ បទុមៈ (១០១១២)
១០០ សែនបទុមៈ ស្មើនឹង ១ បុណ្ឌរិកៈ (១០១១៩)
១០០ សែន បុណ្ឌរិកៈ ស្មើនឹង ១ កថានៈ (១០១២៦)
១០០ សែន កថានៈ ស្មើនឹង ១ មហាកថានៈ (១០១៣៣)
១០០ សែន មហាកថានៈ ស្មើនឹង ១ អសង្ខេយ្យ (១០១៤០) ។

កំណត់សម្គាល់៖ ប្រភព​ឯកសារ​ខុស​គ្នា​បាន​ផ្ដល់​របៀប​រាប់​ខុស​គ្នា ។ ដូច្នេះ​ អសង្ខេយ្យ គ្មាន​តួលេខ​ពិតប្រាកដ​ណា​មួយ​ដែល​មនុស្ស​សម័យ​ទំនើប​អាច​យក​មក​ប្រើ​បាន​ទេ ។ អ្នក​និពន្ធ​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​សម័យ​ដើម​ស្រមើស្រមៃ​នឹក​រក​លេខ​ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ​ទៅ​ភ្ជាប់​នឹង​តួ​អង្គ​អាទិទេព​ល្បីៗ​របស់​ក្រុម​គេ​ដើម្បី​អួត​សរសើរ​ថា​អាទិទេព​របស់​ពួក​គេ​ពូកែ​ជាង​អាទិទេព​ដទៃ ។ ដូចនេះ អ្នក​អាន​គួរ​ពិចារណា​តាម​ការ​គួរ​ថា​គួរ​យកពាក្យ​ អសង្ខេយ្យ​ នេះ​ទៅ​ប្រើ​ឬ​មិន​គួរ ។

ឯកសារយោង

1. អភិធានប្បទីបិកាបាឋៈ នៅក្នុង​គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក?????
2. Soothill and Hodous’ Dictionary of Chinese Buddhist Terms.
3. Buddhism A to Z, compiled by Ronald B. Epstein, Burlingame, CA: Buddhist Text Translation Society, 2002.
4. The Flower Ornament Scripture, Book 30 The Incalculable, p.201, vol.2, translated by Thomas Cleary, Boston: Shambhala, 1986.
5. Abhidharmakosha, Roll 12 (Chapter 3), by Vasubandhu, translated into Chinese by Xuan Zang. CBETA, T29, no. 1558, p. 63, b13-c12.
6. Abhidharmakoshabhasyam of Vasubandhu, vol. 2, Chap. 3, English translation by Leo M. Pruden, Berkeley, CA: Asian Humanities Press, 1991.
7. A Manual of Buddhist Philosophy by W.M. McGovern, pp.39-41, London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1923, reprinted by Chinese Materials Center, San Francisco, 1977.
8. Bon-Zo-Kan-Wa Shiyaku taiko Honyaku myogi taishu, by Sakaki Ryozaburo et al., No. 8041-8, Tokyo: Suzuki Gakujutsu Zaidan, 1962.
9. Buddhist Cosmology by W.R. Kloetzli, p.117, Delhi: Motilal Banarsidass, 1983.
10. Gandavyuha, Roll 10, translated by Prajna., T10, no. 293, p. 704, c28-p. 706, a12.
11. Avatamsaka Sutra, Roll 45 (Chapter 30), translated by Shikshananda. CBETA, T10, no. 279, p. 237, b15-p. 238, b6.
12. Avatamsaka Sutra, Roll 29 (Chapter 25), translated by Buddabhadra. CBETA, T09, no. 278, p. 586, a13-c15.
13. Yong, Bhikshu Jin. "How Large is One Asamkhyeya" (PDF). Vajra Bodhi Sea (November 2008): 42–44. Retrieved 24 November 2013.
14. Garg, Ganga Ram (October 1, 1992). Encyclopaedia of the Hindu World: Ar-Az. South Asia Books. ISBN 8170223768.
15. Asaṃkhyeya. <https://en.wikipedia.org/wiki/Asaṃkhyeya>