អសាធារណនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អសាធារណនាម គឺជានាមបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ឬទីកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយ ដែលមិនមែនជាសាធារណៈ។ ឧទាហរណ៍៖ ស្រុកសូទ្រនិគម ពូសំ...។