អាណត្តិ​ព្យាបាលភាព

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(ព. ស) ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬការរក្សាទុកលុយកាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិដោយមនុស្សម្នាក់សម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍របស់មនុស្សម្នាក់ទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ម្តាយម្នាក់ចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណហ៊ុនឲ្យទៅធនាគារដើម្បីធ្វើការចាត់ចែងសម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់(ឲ្យស្ថិតក្នុងអាណត្តិព្យាបាលភាព)ដោយមានអនុទេសន៍ថាឲ្យប្រគល់ប្រាក់ចំណូលជាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យកូនស្រីនោះផងរហូតដល់នាងមានអាយុ៣០ឆ្នាំទើបអាចប្រគល់ហ៊ុនទាំងអស់នោះឲ្យទៅកូននោះ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះម្តាយគឺជាទាយី(ទាយក)ឬអនុប្បទាយីនៃអាណត្តិព្យាបាលភាព,ធនាគារគឺជាអ្នកទទួលភារៈគ្រប់គ្រងរីឯកូនស្រីជាអត្ថគាហក។

English: Trust; French: Fidéicommis