អាណាចក្រ

ដោយវិគីភីឌា

ការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ ឬដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់។​