អាយុរំពឹងរស់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អាយុសង្ឃឹម គឺជារយៈពេលជាមធ្យមដែលមនុស្សអាចរស់រានមានជីវិត។