អាយុរំពឹងរស់

ពីវិគីភីឌា

អាយុសង្ឃឹម គឺជារយៈពេលជាមធ្យមដែលមនុស្សអាចរស់រានមានជីវិត។