អាយុរំពឹងរស់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អាយុសង្ឃឹម)
Jump to navigation Jump to search

អាយុសង្ឃឹម គឺជារយៈពេលជាមធ្យមដែលមនុស្សអាចរស់រានមានជីវិត។