អាយុសង្ឃឹម

ដោយវិគីភីឌា

អាយុសង្ឃឹម គឺជារយៈពេលជាមធ្យមដែលមនុស្សអាចរស់រានមានជីវិត។