អាហ្វ្រិកខាងកើត

ពីវិគីភីឌា

ទ្វីបអាហ្រ្វិកខាងកើតអាហ្រ្វិកខាងកើតខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្រ្វិក គឺជាភាគខាងកើត នៃអនុតំបន់ទ្វីបអាហ្រ្វិក ។ នៅក្នុងគ្រោងការណ៍នៃផ្នែកស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៃតំបន់ភូមិសាស្រ្ត ១៩ ទឹកដីបង្កើតបានជាអាហ្វ្រិកខាងកើត ។