អាំងតេក្រាលឌុប

ពីវិគីភីឌា

លក្ខណៈនៃអាំងតេក្រាលឌុប[កែប្រែ]

  1. (សំនុំទទេ) នោះគេបាន
       
  2. ប្រសិនបើ នៅលើដែនកំនត់ D គេបាន
       

វិធីសាស្រ្តប្តូរអថេរ[កែប្រែ]

វិធីសាស្រ្តទូទៅ[កែប្រែ]

ដោយយោងតាមការប្តូរ    ដែនកំនត់ K នៃប្លង់ uv ឆ្លុះគ្នានឹងដែនកំនត់ D នៃប្លង់ xy និងដេទែមីណង់យ៉ាកូបី

នោះគេបាន

ឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាលនៃ

ដំណោះស្រាយ

តាង គេបាន


ដេទែមីណង់យ៉ាកូបី


គេបាន

ក្នុងកូអរសោនេប៉ូលែ[កែប្រែ]

តាង     នោះគេបាន និង
     

ឧទាហរណ៍១៖ គណនាអាំងតេក្រាលឌុបនៃ ដែល
     

ដំណោះស្រាយ

តាង និង គេបាន

ហេតុនេះ