អាំងតេក្រាលមាឌ

ពីវិគីភីឌា
ចំនុចដែលដៅក្នុងកូអរដោនេស៊ីឡាំង
ចំនុចដែលដៅក្នុងប្រព័ន្ធកូអរដោនេស្វ៊ែរ

ក្នុងគណិតវិទ្យា ជាពិសេសក្នុងការគណនាអថេរច្រើន អាំងតេក្រាលមាឌសំដៅលើអាំងតក្រាលលើដែនកំនត់ដែលមានវិមាត្រ៣(គោល៣)។

អាំងតេក្រាលមាឌគឺជាអាំងតេក្រាល៣ជាន់នៃអនុគមន៍ថេរ ដែលផ្តល់មាឌនៃតំបន់ D

វាអាចមានន័យថាអាំងតេក្រាល៣ជាន់ ភ្ជាប់ជាមួយតំបន់ D ក្នុង R3​ នៃអនុគមន៍ ហើយជាធម្មតាត្រូបានគេសរសេរជា៖

អាំងតេក្រាលមាឌនៅក្នុងកូអរដោនេស៊ីឡាំង គឺ

ហើយអាំងតេក្រាលមាឌនៅក្នុងកូអរដោនេស្វែរ​ គឺ