អាំងតេក្រាលអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  • ១/ អាំងតេក្រាលរាង


ក/ បើ Δ<0 ; a≠0 គេបំលែង អោយមានរាង


ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

ខ/​ បើ​ Δ>0 ; a≠0 គេបំលែង ជារាងកាណូនិចគឺឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

  • ២/ អាំងតេក្រាលរាង

បំលែង ទៅជា


ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

  • ៣/ អាំងតេក្រាលរាង

ក/ បើ Δ<0 ; a<0​ គ្មានន័យ​ (មិនគិតពីចំនួនកុំផ្លិច)

ខ​/ បើ a>0 ; Δ<0 គេត្រូវបំលែងអោយមានរាង

ដែល


ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

គ/ បើ a<0 ; Δ>0 ត្រូវបំលែងអោយមានរាង

  • សំគាល់

ឃ/ បើ a>0 ; Δ>0 គេបំលែង ទៅជា

ដែល  ;


ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

  • ៤/ អាំងតេក្រាលរាង

បំលែង


ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

  • ៥/ អាំងតេក្រាលរាង

គេតាង

ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

៥-១/ អាំងតេក្រាលរាង

គេតាង

ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល

  • ៦/ អាំងតេក្រាលរាង

គេពិភាក្សាបួនករណីដូចខាងក្រោម៖

ក/ បើ Δ<0 ; a<0​ គ្មានន័យ​

ខ/ បើ a>0 ; Δ<0 គេបំលែង អោយមានរាង

គ/ បើ a>0 ; Δ>0 គេបំលែង អោយមានរាង

ឃ/ បើ Δ>0 ; a<0 គេបំលែង អោយមានរាង