អេដូអារដូ អាម៉ាល់ឌី

ពីវិគីភីឌា

អេដូអារដូ អាម៉ាល់ឌី (Edoardo Amaldi) (៥ កញ្ញា ១៩០៨ - ៥ ធ្នូ ១៩៨៩) ជាអ្នករូបវិទ្យាអ៊ីតាលី