អេនប៊ីស៊ី

ពីវិគីភីឌា

ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយជាតិ (អង់គ្លេស: National Broadcasting Company) ឬ អេនប៊ីស៊ី (NBC) គឺជាវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អាមេរិក ដែលគ្រប់គ្រងដោយ NBCUniversal ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ Comcast ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1926 ។