អំបូរភាសាយូតូអាហ្សតិក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Uto-Aztecan
Geographic
distribution:
Western United States, Mexico
Linguistic classification:Uto-Aztecan
Proto-language:Proto-Uto-Aztecan
Subdivisions:
ISO 639-5:azc
Uto-Aztecan langs.png
Pre-contact distribution of Northern Uto-Aztecan languages (note: this map does not show the total distribution in Mexico).

អំបូរភាសាយូតូអាហ្សតិកគឺអំបូរភាសាមួយក្នុងអារ្យធម៌មេសូអាមេរិកមុនសម័យកូឡុំបៀន។ តាមការស្រង់ចំនួនប្រជាជនឆ្នាំ២០០៩ មាន១៩៨៥០០០នាក់ក្នុងប្រទេសម៉ិចស៊ិក នីការ៉ាហ្គ័រ អែល សាវ៉ាឌ័រ និង អាមេរិកដែលចេះនិយាយភាសាមួយក្នុងអំបូរភាសានេះ។