អំពីនាម

ដោយវិគីភីឌា

នាម[កែប្រែ]

នាមជាពាក្យសំរាប់សំគាល់ឈោ្មះមនុស្ស សត្វ វត្ថុ​ ទីកនែ្លង សា្ថនភាព សកម្មភាព សកម្មភាព រឺ គំនិតអី្វមូយ។ ប្រភេទរបស់នាមមាន

ប្រភេទរបស់នាមមន[កែប្រែ]

  • នាមសាធារណ៏រឺសាធារណនាម

នាមសាធារណ៏រឺសាធារណនាមគឺជានាមដែលសំគាល់ឈោ្មះទៅរបស់មនុស្ស សត្វ ទីកនែ្លងរឺវត្ថុណាមួយ។ ឧទារហណ៏​ សិស្ស គោ រនាស់ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន ទេន្ល.....។

  • នាមអសាធារណ៏រឺសាធារណនាម

នាមអសាធារណ៏រឺសាធារណនាមគឺជានាមដែលសំគាល់ឈ្មោះពិសេសណាមួយរបស់មនុស្ស សត្វ ទីកនែ្លងរឺ វត្ថុណាមួយ។ ឧទាហរណ៏៖ សុខ សុភាព ភ្នំពេញ កម្ពុជា ព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ.....។

  • នាមជីវចល

នាមជីវចល នាមអជីវចល គឺជានាមដែលសំគាល់ឈ្មោះអី្វមួយដែលមានជីវិតពីធម្មជាតិ ឧទាហរណ៏៖ មនុស្ស ឪពុកមា្តយ គោ ក្របី មាន់....។

  • នាមអជីវចល

នាមអជីវចល នាមអជីវចល គឺជានាមសំរាប់សំគាល់ឈ្មោះអី្វមួយដែលគា្មនវិញ្ញណ។ ឧទាហរណ៏៖ តុ ទូ កៅអី សាលា​ ផ្ទះ........។

  • នាមរូបី

នាមរូបី នាមរូបី គឺជានាមសំគាល់មនុស្ស សត្វ រឺ កនែ្លងដែលយើងអាចដឹងបាន ដោយចក្ខវិញ្ញណ​រឺ កាយវិញ្ញណ។ ឧទាហរណ៏៖ វិស្វករ មន្ទីរពេទ្យ មាន់ ទា សុភី........។

  • នាមអរូបបី

នាមអរូបី នាមអរូបីគឺ ជានាមដែលសំគាល់ឈ្មោះអី្វមួយគា្មនរូបរាងច្បាស់លាស់ ហើយមនុស្សមិនអាចប៉ះពាល់ រឺ មើលឃើញតាមរយះកាយវិញ្ញណ រឺ ចក្ខុវិញ្ញះណបានទ្បើយ។ ឧទាហរណ៏៖ កំហឺង ការអប់រំ បញ្ញ សំនើច.......។ ចំណាំៈ នាគ ខ្មោច បិសាច ទេវតា យក្ស អ្នកតា ព្រាយ ទាំងនោះបាន រឺ មើល ឃើញតាមរយះឧបករណ៏ពិសោធន៏ផ្សេងៗបាន។

  • នាមករណ៏រឺករណនាម

នាមអសាធារណ៏រឺសាធារណនាម នាមអសាធារណ៏រឺសាធារណនាមគឺជានាមដែលសំដែងអំពីសភាពសកម្មភាណរបស់អំពី។