អ៊ីនឌូ-អឺរ៉ុប

ដោយវិគីភីឌា

ជាភាសាមួយដែលគេបានប្រើវានៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប