អ៊ីពែបូល

ពីវិគីភីឌា

អ៊ីពែបូលគឺជាសំនុំចំនុច នៅក្នុងប្លង់ ដែលផលដកចំងាយរវាងចំនុច ​ ទៅនឹងចំនុចនឹងពីរ ស្មើនឹងចំនួនថេរ ។ ចំនុចនឹងពីរហៅថាកំនុំ

ទំរង់ស្តង់ដាសមីការអ៊ីពែបូល[កែប្រែ]

ទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

ទំរង់ស្តង់ដាសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត គឺ

ក. បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងដេក ។

ខ. បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ ។

កំពូលអ៊ីពែបូលស្ថិតនៅចំងាយ ឯកតាពីផ្ចិត ហើយកំនុំស្ថិតនៅចំងាយ​ ​ឯកតាពីផ្ចិត ។ លើសពីនេះទៀត គេបាន

អាស៊ីមតូតអ៊ីពែបូល[កែប្រែ]

ទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

  • ចំពោះអ័ក្សទទឹងដេក សមីការអាស៊ីមតូតមានរាង និង
  • ​ ចំពោះអ័ក្សទទឹងឈរ សមីការអាស៊ីមតូតមានរាង និង

ទំរង់ទូទៅសមីការអ៊ីពែបូល[កែប្រែ]

ទំរង់ទូទៅរបស់សមីការអ៊ីពែបូលមានរាង ដែល

សមីការអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគល់អ័ក្ស[កែប្រែ]

បើផ្ចិតអ៊ីពែបូលស្ថិតនៅចំគល់អ័ក្ស គេបានទំរង់ស្តង់ដារបស់សមីការ​អ៊ីពែបូលគឺ

ក. បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងដេក ។

ខ. បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ ។