អ្នកប្រើប្រាស់:ថានសួស

ពីវិគីភីឌា

ប្រវត្តិទូរទស្សន៏[កែប្រែ]

ឯកសារជាច្រើននៃប្រវត្តិរបស់ទូរទស្សន៍ ដែលធើ្វដោយវិស្វករ និង ដើម្បីបំរើអ្នកបងើ្កតជា ច្រើនរូបអោយប្រទេសជាច្រើនសវត្សមកហើយ ។ គោលការណ៏សំខាន់នៃការបងើ្កតទូរទស្សន៍ គឺ ដំបូងត្រូវពិនិត្យលើការប្រើបា្រស់គ្រឿង អគ្គីសនី ដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីធើ្វការវិភាគចំលង និង ធ្វើការបង្កើតរូបភាពជាថ្មី ។ កាមេរ៉ាអេទ្បិចត្រូនិច និង បំពង់បង្ហាញ់ គឺ មានលកូណៈល្អ ហើយ គ្រឿងទូរទស្សន៍បានផ្តល់ជា មធ្យោបាយ ដើប្បីអនុវត្តន៍នូវប្តពន្ធ័ផ្សាយតរបស់ទូរទស្សន៍ ។ លោក Willoughby Smith នៅឆាំ្ម១៨៧ និង លោកបានចាប់ផើមសាកល្បងធើ្វគ្រឿងទូរទស្សន៍អាចបញ្ចេញស្នាមត្រលប់​​ ទៅជារូបថត មក ពីធាតុតូចៗ លោកPaul Gottlieb បានបងើ្កតការ scan Disk នៅក្នុងឆាំ្ម1884 និង ក្នុង ឆាំ្ម1926 លោក John logie Bird បានបង្ហាញបំភ្លឺពីការផ្លាស់ប្តូរចលរបស់ការផ្សាយរូបភាពនៅលើទូរទស្សន៍ ។ Paul Nipkow ជាសិស្សនៅសាកវិទ្យាល័យអាទ្បឺម៉ងមានអាយុ23ឆាំ្ម មានបំណងនិងចង់ទទួលនូវការ បងើ្កតប្រពន័្ធគឿងទូរទស្សន៍ដំបូងនៅឆាំ្ម1884។ ថ្វីបើលោកមិនបានបងើ្កតនូវម៉ដនៃប្រពន័្ធនោះ​ក៏ដោយតែលោកបានយកការរកឃើញរបស់លោក Nipkow មកផ្លាស់ប្តូរជា Spinning Disk " image rasterizer "ដើប្បីអោយទូរទស្សន៍​ក្លាយលើស​ពីមុននៅ ឆាំ្ម1939 ។ ​Constantin Per sky បានប្រើពាក្យទូរទស្សន៍នៅក្រដាសសំរាប់អានទៅ International Electricity Congress នៅឯ International World Fair នៅទីក្រុងបាសរីនៅថ្ងែទី24ខែសីហាឆាំ្ម1900 អត្តបទរបស់ per sky បានរំលឹកការបចេ្ចកវិទ្យា​អេទ្បិចត្រូនិចដែល បានសរសេរពីការងាររបស់លោក Nipkow និងអ្នកផេ្សងៗទៀត ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹាទេ គឺ រហូតដល់ឆាំ្ម1907 ការរីកចមរើនបូវការ អភិវឌ្ឍន៍របស់បចេ្ចកវិទ្យាដោយលោក Lee DeForest និង លោក Arthur Korn និងអ្នកផេ្សងទៀត ដែលបានអនុវត្តន៍នូវការរចនានេះ ការបង្ហាញលើកទី1នៃការកើកទ្បើងភ្លាម ពីការផេ្ទរអោយទៅ ជាស្រមោលខៅ្មនៃរូបភាពដោយលោក Georges Rignoux និងលោកAqAjm1909នៅទីក្រុងប៉ាសរី Fourniev បានប្រើបា្រស់ធុងកញ្ចក់ វិល ដើម្បី Scanner និង matrix 64 Selenium cell ដូចនិងអ្នកទទួល ។ ឆាំ្ម1911 លោកBoris Rosing ​​និងសិស្ស​​របស់គាត់ vladimir Zoworykin បានបងើ្កតប្រពន័្ធទូរទស្សន៍ ដែលប្រើដោយ Mechanical mirrow drum Scanner​ ដើម្បីធើ្វការបញ្ចំងនីក្នុងពាក្យរបស់លោក Zworykin គឺ មិនទាន់ល្អនីទ្បើយ ខ្សែជាច្រើនបានបងើ្កត " Braun tube "Cathod ray tube "CRT " សំរាប់អ្នកទទួល ការចលនារបស់រូបភាព មិនរអាចធើ្វទៅបាន នីក្នុង Scanner នៅខែមីនា ឆាំ្ម1925 អ្នកបងើ្កតជនជាតិ Scottish John logie Barid បានផ្តល់ការបំភឺ្លជាសាធារណៈលើកដំបូង នៃចលនាដែលមាននិងលើ ទូ រទស្សន៍ នៅឯ Selfridge Department Store នៅទីក្រុង LondozAT និង T '´s Bell Teleplnone Laboratories បានផេ្ទរ សំលេងពាក់កណ្តាលរហូតដល់រូបភាពមានផៃ្ទភឺ្លថ្លានៅខែឧសភាឆាំ្ម1925 ។ នៅខែមិថុនាទី 13 ឆាំ្ម1925 លោក FrancisJenkinបានផេ្ទរការបំលាស់ទី របស់រូបភាពដោយប្រើ ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនកិនដោយប្រើកំលាំងខ្យល់ ដើម្បីធ្វើចលនា ។​ចំងាយ5ម៉ាយ ពីស្លានីយន៍វិទ្យុនៅ Maryland នៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់នៅ Washing ton ដោយប្រើ Lense Scanner ជាមួយ 48 Line resolution ។ទោះបីជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើ ទូរទស្សន៍គឺជាការចង្អូលពីការផេ្ទរនៃការធើ្វចលនារបស់ រូបភាពជាមួយនិងការប្រែប្រួល ដែលសំរេចដោយលោក Baird ផ្តល់អោយនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆាំ្ម1925ប៉ុន្តែការ និយាយ យ៉ាងតឹងតែងពីលោក Baird ដែលមិនទានបានសំរេចនូវការផ្លាស់ប្តូររូបភាព​​​​ កាលពីថ្ងៃទី2 ខែតុលានេះ Scranner របស់លោកបានធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូររូបភាព 5 រូបភាពក្នុងពីរ ។​ខាងក្រោយមន្លែង​ចាប់ផើ្តមបាន​តំរូអោយមានការបំភាន់នូវការប្តូររូបភាព ។ ជាធម្មតាបានផ្ដល់រូបភាព តិចជាង 12 ក្នុងពីរ ក្នុងខែមករា លោកបានធ្វើការ Scan បានរហូតដល់ 12.5 រូបភាពក្នុងពីរ ។ បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆាំ្ម1926 នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកនៅទីក្រុងទ្បុង លោក Baird បានផ្ដល់នូវអ្វី ដែលជាការចង់ចំាដ៏ធំទូលាយដែលជាការបំភឺ្លលើកទី 1 របស់ពិភពលោក នៃការបងើ្កតទរទស្សន៍ដោយសមាជិក Royal Institution និងអ្នកកាសែត។ ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍និងការដោះស្រាយដោយ Line ជាច្រើន ការបញ្ឈរបស់លោកBarid ដោយ Scanរូបភាពដោយប្រើScan Disk ដោយការបង្កប់ជាមួយSpival of lens ជាច្រើនមានត្រឹមតែ៣០lines ដែលគ្របគ្រាន់សំរាប់ធ្វើការផលិត​សារជាថ្មី នូវការចងចាំមុខមនុស្ស។ នៅឆាំ្ម1927 Baird បានធ្វើការផ្ទេរសញ្ញណលើសពី 438 miles ( 705k ) Line ទូរទស្សន៍រវាង Lordon និង Glasgow នៅឆាំ្ម1928ក្រុមហ៊ុន Baird ( Baird Television Development Lompany / Cinema Television ) បានផ្សាយទូរទស្សន៍លើកដំបូង នៅ London និង Newyork ហើយ គាត់បានការបង្ហាញ់ពីគឿង អេឡិចត្រូនិចនេះ និងទូរទស្សន៍ Stereoscopic ដោយបន្លែម Levse , Disk និង Filter ។ លោក Baird បានអភិវឌ្ឍន៍ video Diskថតសំលេងដោយដាក់ឈ្មោះថា < Phonvision > ចំនួននៃ Phonovision recoidings ត្រលប់ទៅឆាំ្ម1927 គឺនៅតែមាននីឆាំ្ម1929 គាត់បានទាក់ទងក្នុងការពិសោធន៍​គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចសេវាកម្មទូរទស្សន៍ នៅប្រទេស អាឡឺម៉ងនៅក្នុងខែវិច្ឆិឆាំ្មដដែល Baird and Bernard Natan នៃអ្នកបងើ្កនជនជាតិបារាំងបានបើកក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ / Te' l e'vision-Baird-Natanក្នុងឆាំ្ម1931 លោកបានផ្សាយចេញនៃ EpsomDerby នៅឆាំ្ម1932 លើបានបំភឹ្លលើutea-Short ពីរលកទូរទស្សន៍ Baird ជាប្រពន្ធ័រលកទូរទស្សនBairdបានទៅដល់បន្ទាត់ 240 ដែលជាចំនុចខ្ពស់នៃការេកឃើញនៅលើ BBC Teleoision ផ្សាយនៅក្នុងឆាំ្ន1936ដោយឆ្លងកាត់ ប្រពន្ធ័ម៉ាស៊ីន ដោយមិនScan televised scene ដោយផ្ទាល់ ជំនួសដោយការ បាញ់ 17,5mm Film-អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿន ហើយបន្ទាប់មកធើ្វការ Scan អំឡុងពេលFilm នៅមានសំណើម នៅថៃ្ងទិ2 ខែវិច្ឆកាឆាំ្ម1936 BBC ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក ជាសាធារណៈលើកទីមួយលើHigh-Defimition Television ( HDTV ) សេវាកម្មពីអ្នកបួសនៅវាំង ALexandra នៅ London តាមរយៈការផ្សាយជារៀងរាល់ថៃ្ងនៃប្រពន្ធ័ Baird និង Marconi ទៅ តាមវិទ្យុ នៅ Olympiaនៅចុងខែសីហាវាត្រូវបានទាមទារទៅជាទីកនែ្លងកំណើត​នៃការផ្សាយទូរទស្សន៍ ដូចយើងដឹងដល់សព្វថ្ងៃ ប្រពន្ធ័ internediate film មិនបានបន្ដក្នុង 3ខែបាន405Lin បានអភិឌ្ឍន៍ដោយ Maconi-EMIHerbery E-lves and Frank Gray ​នៃមន្ទីរពិសោធន៍ Bell Telephone បានផ្ដល់នូវការបំភឺ្លពីម៉ាស៊ីនទូរទស្សន៍នៅ 7 ខែមេសា ឆាំ្ម1927 ការជះពនឺ្លប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍បានបញ្ចូលរូបភាព Screen ទាំងតូចទាំងធំ Screen​ តូចមានទទឹង2 inch និងកំពស់ 2.5 inch និង scieen ​ធំមានទទឹង24 inch និងកំពស់ 30 inchទាំងពីរប្រភេទនេះ​មានសមត្ដភាព បញ្ចំងរូបភាពបានតែ1ពលា៏ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពបានយ៉ងទៀង ។ តាមរយៈតូបភាពនិង សំលេង ប្រពន្ធ័ផ្លាស់ប្ដូររូបភាពមាន 2 ផ្លូវ ទី1 តាមខែ្សពីWashing ton ទៅក្រុង New york បន្ទាប់មកខែ្សបិទ្យុពី Whippan ,New Jersey ប្រៀបធៀប វិធី 2យ៉ាងក្នុងការផេ្ទរទស្សនីយ៍ ល្បីល្បាញមិនមានភាពផ្លាស់ប្ដូរ ។ ប្រធានបទដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដេលបញ្ចូលSecretary of commerce Herb Hoover ការបាញ Scaner beam Tllum'nated ជាប្រធានបទ ។ Scarner ដែលផលិតបានជាសញ្ញា50ថាស ថាសបានបង្វិល កំរិត 18 fram ក្នុងពីរ ចាប់បាន 1frame ប្រហែល 56 milliseconds សព្វថៃ្ងប្រពន្ធ័បែបផែនអាចផ្ទេរពី30 ទៅ 60 frame ក្នុងពីររឺ1 frame ពី 33.3 រឺ 16.7 milliseconds តែរៀងខ្លួន អ្នកប្រវត្តិសាស្រ្ដទូរទស្សន៍ Albert Abramson គូសបញ្ជាក់ជាសញ្ញា ទៅការពិសាធន៍ Bell Lab វាជាការពិត ការពិសាធន៍ដ៏ពិសេសទៅលើប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ ដរាបណា ធ្វើពេលឥឡូវនេះ​ វាអាចច្រើនឆាំ្មមុនពេលប្រពន្ធ័ផេ្សងទៀតអាចកើតទ្បើងដើម្បីប្រៀបជា មួយៗ និង គុណភាពរូបភាព ។នាពេលនេះដែរនោសហគមសូវៀតLeon Theremon ធ្លាប់បានអភិវិឌ្ឍន៍ លើ Mirror Drum-based ទូរតស្សន៍ ចាប់ផ្ដើមដោះសា្រយជាមួយ 16 Line នៅឆាំ្ម1925 បន្ទាប់មក 32 Line ហើយនិង 64 ត្រូវបានប្រើបា្រស់ឆ្លាស់គា្ននៅក្នុងឆាំ្ម 1626 ហើយផ្នែកមួយនៃនិគូបទរបស់ លោកនៅថ្ងៃទី 07 ខែឧសភា 1926 គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរប្រពន្ធ័អេឡិចត្រនិចបន្ទាប់មក គំរោងអោយ រូបភាពផ្លាស់ប្ដូរតំណាលគា្នលើ 5 foot កែងនិង Screen នៅឆាំ្ម1927 គាត់បានសំរេចបានរូបភាព លើ100Lines មិនពីឆាំ្ម1931 ទេលោកRcA និងបងើ្កតដល់ 120 Linesនៅថ្ងៃទី25 ខែធ្នូ ឆាំ្ម1926 kenjiro Takayanagi ពិសោធន៍លើប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ជាមួយនិង 40 Line ដោយបានជួល Ni Scanner និង CRT នៅឯ Hamamatsu lndusteial High School នៅជប៉ុន នៅលើមហាវិទ្យាលយ័ Takayanagi Marmorial Museun , Hanamatsu Campus បងើ្កតរបស់គាត់ គឺ ម៉ូកផលិតផលតែត្រូវបានឈប់នៅ US បន្ទាប់ពីជប៉ុនត្រូវកើតសង្រា្គមលោកលើកទី 2ប្រពន្ធ័ម៉ាស៊ីន Scane គេលែងប្រើបា្រស់តាម គ្រួសារ ទៀត ហើយ តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការសា្រវៗជាយូលើ​ Wave infra red camera ពីរព្រោះ មិន មានគ្រឿងឧបករណ៍បងើ្កតវិញ ។ Electronic Televisionនៅឈាំ្ម1908 Alan Archibald Campbell - Swinton បុរសនៃ Royal society ( UK )បានឃោសនាជា សំមុត្រ 1 ច្បាប់នៅក្នុងការសែត Narure ដែលនិយាយពី Distat electat vision ដែលអាចប្រើបាស់ ប្រពន្ធ័អគ្គីសនី និង អាចផ្លាស់ប្ដូរ និងទួទលបបាន ដោយនិយាយឡើងវិញថាទូរទស្សន៍អេឡិច ត្រូនិច ដែលបាត់បង់រហូតដល់ឥឡូវ គាត់បានពង្រីកសន្ទរកថា លើបេសសក្មរបស់ឬគាត់ដែល ផ្ដល់ក្នុងទីក្រុង London នៅឆាំ្ម1911 ហើយបានសរេសេនៅក្នុង < The Time >>និង Journal of the Rontegen society នៅក្នុងការសែត Naturepuublishe នៅខែតុលា ឆាំ្ម1926 Campbell Swinton បាន ប្រកាសជាលទ្ធផលខ្លះដែលពិសោធន៍បានទួទលជោគជយ័ ។​ គាត់បានណែនាំជាមួយ G M Minchin និង J C M Stanton ពួកគេបានព្យាយាមពីសញ្ញាអគ្គីសនីធម្មតា ដោយគំអោងរូបភាព លើ Selemium coate លោហៈធាតុសំប៉ៃតដែលចំលង Scane ដោយ cathodes ray beam ការពិសោធន៍ នេះត្រូវបានណែនាំរហូតដល់ ខែមីនា ឆាំ្ម1914 នៅពេល Min chin បានស្លាប់ ប៉ុន្ដែពួកគេបាន ចែកជា 2 ក្រុមក្នុងឆាំ្ម1937 ដោយ H Miller និង J W Strange ពី EMl និង ដោយ H Lans និង A Rose ពី RCA ជោគជយ័ទាំងពីរក្រុមលើការផេ្ទរ Very faint រូបភាពជាមួយនិង Campbell Swintor's Selenium coated plate ថ្វីបើការសោធន៍ដោយប្រើ Cathode ray tube ដូរ receiver ទទូលការប្រើ បា្រស់ លើការផ្លាស់ប្ដូរតែមួយឌូចប្រលោមៗ នៅក្រោយឆាំ្ម1920 នៅពេលទូរទស្សន៍ះអេឡិចត្រូ និច ត្រូវបានបង្ហាញដៅយអ្នកច្នៃប្រឧិត បានធើ្វការបំបែកចេញពីគា្នលើ Version of all electronic transmit tube រួមបញ្ចល philo Famsworth ហើយនិង Vladimir Zworykin នៅសហរដ្ឋអាមេរិចនិង kalman Tihanyi នៅ Hungary នៅខែកញ្ញ1927 Farnsworth's lmage Dissector camera tube ជាលើក ដំបូង ជាបន្ទាត់ត្រង់ នៅមន្តីពិសោធន៍ នៅឯផ្លូវ 202 Green នៅ SanFrancisco នៅថៃ្ងទី3 កញ្ញ 1928 Farnsworth បានអភិវិឌ្ឍលើប្រពន្ធ័ Sufficiently to hold ចាការពិសោធន៍សំរាប់ Press នៅឆាំ្ម 1929 ប្រពន្ធ័ គឺត្រូវបានអនុវត្ដន៍ដោយ elimination of a motor generator ដូចនេះប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ របស់គាត់មិនមានគ្រឿងម៉ាស៊ីន នៅឆាំ្មនេះ Farnsworth បានផ្ទេររូបមនុស្សជាលើកដំបូង ជាមួយ ប្រពន្ធ័របស់គាត់ បញ្ចូល 3 និង 0.5 inch រូបរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់` pem` ជាមួយរូបបិតភ្នែករបស់ របស់គាត់ ។ នៅគ្រានេះដែរ Vladimir Zworykin កំពុងធ្វើការពិសោធន៍ ជាមួយចរន្ដអគ្គីសនី ដែលបានបងើ្កត និងបង្ហាញ់រូបភាព កំឡុងពេលធ្វើការអោយ Westinghouse Electric corporation នៅឆាំ្ម1923 គាត់ ចាប់ផើ្ដមអភិវឌ្ឍន៍ electronic camera tube ប៉ុនែ្ដនៅឆាំ្ម1925 ការពន្យល់បង្ហាញ់ពីរូបភាពមិនច្បាស់ មានពណ៍ផេ្យងៗគា្នទាប និងអត្ដនយ័មិនល្អ Zworykin រូបភាព tube​ មិនដែលរួចពីការធ្វើការ ពិសោធន៍នោះទេ ប៉ុន្ដែ RCA ដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងពី Westinghouse បានអៈអាងថា នៅ ឆាំ្ម1927 អ្នកវិភាគបានសរេសរយ៉ាងទូលាយថា វាមិនអាចបដិសេធពី electronic imaging device ទេ ដូចនេះ RCA Zworykin បានអនុវត្ដន៍ជាកស្ដែងនៅឆាំ្ម1923 ដោយធ្វើអន្ដរគមន៍ទៅលើការប្ករឆាំង របស់ Farnsworth US patent office អ្នកត្រួតពិនិត្យមិនយល់ព្រមក្នុងការសំរេចចិត្តនៅឆាំ្ម1935 ដើម្បី ស្វែងរកសិទ្ធអទិភាពបង្កើតអោយ Farnsworth. ប្រឆាំងនិង Zworykin Farnsworth បានប្ដឹងថា ប្រពន្ធ័ Zworykin 1923 មិនអាចផលិតរូបភាពអេឡិចត្រូនិចបានដូចរបស់គាត់ទេ ។ Zworykin បាន ទទូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅឆាំ្ម1928 សំរាប់បេសកម្មនៃការបំលាស់ផេ្ទរពណ៍នៃការអនុវត្ដន៍របស់ គាត់ គាត់បានចែកចាយអនុវត្ដន៍ដំបូង របស់នៅឆាំ្ម1931 Zworykin មិនមានសមត្ដភាព ក្នុងការណែ នាំភស្ដុតាងនៃការងារ​ tube របស់គាត់​ ដែលបានមកពីការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នៅឆាំ្ម1923 នៅខែកញ្ញឆាំ្ម 1939 បន្ទាប់ពិការបង់ពីការកោះហៅពីតុលារការ និងការកំណត់អោយឆោ្ពះទោរក ការផលិតបរិកា្ខទូរទស្សន៍ RCA យល់ព្រមចំនាយអោយ Farsworth 1 លានដុល្លារ រយៈពេល10ឆាំ្ម ដោយចំនាយលើអនុញ្ញាតផ្ដល់សិទ្ធដោយប្រើឈោ្មះ Farswortg ជាក់ស្ដែង ។ បញ្ហានៃការចុះទាបនៃលទួផលពន្លឺដែលផ្ដល់ទិន្ននយ័ទាបពីការផេ្ទរពី camera tube អាចដោះ ស្រាយបានដោយ Tihanyi នៅឆាំ្ម1924 ដំណោះស្រាយរបស់គាត់គឹ camera tube ដែលកើតឡើង និងការផ្ទុកថ្មអេឡិចត្រូនិច ( photoelectrons ) នៅខាងក្នុងបំពងដោយឆ្លងកាត់ នូវ Scanning cycle. គ្រឿងឧបករណ៍ដែលបានរាប់រាល់ពីការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែង កាត់បានរៀបបន្ដបន្ទាប់នៅ Hungary នៅឆាំ្ម1926 សំរាប់ប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ ដែលគាត់បានដាក់ឈោ្មះ Radioskop បន្ទាប់ពីនេះទៀត ការធ្វើ អោយកាន់តែប្រសើរពីការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែង Tihanyi បានប្រុងប្រយត្ន័ក្នុងការអនុវត្ដន៍លើ camera tube ទាំងនៅ France និង Great Britain នៅឆាំ្ម1928 ការបង្ហាញ់ជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិច នៅ ខែមិថុនា នៅឆាំ្មដដែល ។ ថ្វីបើការទំលាយរបាស់គាត់អាចចូលរួមបានបានទៅក្នុងការបង្ហាញនៃ RCA <iconscope នៅឆាំ្ម1931 ។ U.S បានបើកចំហលើការផេ្ទររបស់ Tihanyi មិនអាចអនុញ្ញរហូតដល់ ខែឧសភាឆាំ្ម1939 ការទទួល tube ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញ់មុនខែតុលា ។ ការបង្ហាញ់ជាក់ ស្ដែងទាំងពីរត្រូវបានទិញដោយ RCA ដំបូងដោយការយល់ព្រមរបស់ពួកគេ គំនិតនៃការទទួលរ៉ាប់រង់ និងគ្រប់គ្រងគឺ នៅតែមាន ហើយអ្វីដែលត្រូវមានជាមូលដ្ឋានសំរាប់រាល់រូបភាពទំនើបៗរហូតមកដល់ សព្វថ្ងៃ ។ អភិវិឌ្ឍន៍ជុំវិញពិភពលោក នៅឯ Berlin Radio Show in August 1931 Manfred Von Ardenne បានផ្ដល់បទបង្ហាញ់ជាសារណៈនាំប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ដោយប្រើ CRlសំរាប់ផេ្ទរនិងទទូលទោះបីជា Ardenne មិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ camera tube ដោយប្រើ CRT ជំនួស ដូចជាការបងោ្ហះ spot Scanner ទៅជា Scan slides និង ភាពយន្ដជាដើម ។ philo Farnsworth បានផ្ដល់ការបំភឺ្លសារធារណៈដល់ពិភពលោកទី1 ពីប្រពន្ធ័ទូរទស្សន៍ដោយប្រើបា្រស់ Camera នៅ Franklin institute នៃ phi8ladelphia នៅខែសីហាទី25ឆាំ្ម 1934រយៈពេល10ថ្ងៃ ។ នៅឆាំ្ម1933 RCA បាននៃនាំពីការផលិតរបស់ camera tube ដែលមានទំនុកចិត្ដ ទៅលើគោលការណ៍ នៃការផ្ទុករបស់លោក Tihanyi ការដាក់ឈោ្មះ Iconoscope ដោយលោក Zwory kin វាជាបំពង់ថ្មី ដែលមានពន្លឺបា្រប់អោយដឹងប្រហែលពី 75.000Lux ដូចនេះការទាមទារនៃការដឹង ច្រើនជាងការវិភាគរូបភាពរបស់ Farnsworth ទោះបីយ៉ាងណា Farworth បានព្យាយាមដោះ ស្រាយបពា្ហដ៏ធំ ជាមួយនិង ការវិភាគលើរូបភាពរបស់គាត់ ដោយឆ្លងកាត់ការថ្នៃប្រឌិតតែមួយគត់ multipactor ឧបករណ៏ដែលបានចាប់ផ្ដើមការតាំងពីឆាំ្ម1930 ហើយការបង្ហាញ់នៅក្នុងឆាំ្ម1931 ។ បំពង់តូចនេះអាចពង្រីកសញ្ញាតាំងពីដើមមក ទៅជាអំនាចទី60 រឺ ប្រសើរជាងនេះ ហើយនិងធ្វើការ សន្យាទៅលើការបង្ហាញ់ដ៏ល្អបំផុតនៃ អេឡិចត្រូនិច ។ បញ្ហាមួយជាមួយនិង multipactor ជាអកុសល ត្រូវបានដកចរញដោយមានការមិនពេញចិត្ត ។ ក្រមវិសូករប្រទេសអង់គ្លេស EMl ដឹកនាំដោយ lsaac Shoenberg នៅឆាំ្ម1932 បានបង្ហាញ់ជាក់ស្ដែងទៅលើគ្រឿងឧបករណ៏ថ្មីដែលពួកគេហៅថា់ the Emitron ដែលជាបេះដូងរបស់ camera ពួកគេបានរចនាសំរាប់ BBC នៅថ្ងៃទី2 ខែវិឆ្ចិកាឆាំ្ម1936 សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ 405 Lines ត្រូវបានជួលដោយ Emitron ចាប់ផ្ដើមនៅស្ថានីយន៍នៅវាំ Alexandra ដោយផ្ទេរពីខ្សែកោងចំនុចមួយនៃប៉មអាគារព្រះមហាក្សត្រី វាឆា្នស់គា្នរយៈពេលខ្លីជាប្រពន្ធ័ម៉ាស៊ីន របស់ Baird 's នៅជិតស្ថានីយន៍ ប៉ុន្ដែអាចទុកចិត្ដ និងភាពជាក់ស្ដែង នេះជាអត្តនយ័លើកទី1 របស់ ពីភពលោកពីសេវាកម្មទូរទស្សន៍ ។ ប្រភពដើម iconoscope របស់អាមេរិចត្រូវបានរញ៉េរញ៉ៃ ដោយមានការធ្វើអន្ដរាគមន៍ទៅលើសញ្ញ ហើយចុងបញ្ចប់បានលទ្ធផល មិនគាប់ចិត្ដ ជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនិង លក្ខណៈ ប្រពន្ធ័ម៉ាស៊ីន Scan បន្ទាប់មកគា្មនអ្វីទាំងអស់ ។ ក្រុម EMT ក្រោមការគ្រប់គ្រង់របស់ lsaa Shoenberg ពិចារណាលើធ្វើយ៉ាងណាអោយ iconoscope ផលិតទៅជាសញ្ញអេឡិចត្រូនិចហើយ សនិ្នដ្ឋានថា ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាមានតែ 5% នៃទ្រីស្ដីជាអតិបរមាណ ។ គេដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយ អភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាក់ស្ដែងនៅឆាំ្ម1934 camera ថ្មីពីរគឺ Super-Emitron និង CPS Emitron , Super -Emitron នៅចន្លោះម៉ោង 10 និង15 អាចដឹងច្រើនជាង original Emitron និង iconoscope tube ហើយ ករណីខ្លះ ។ អនុបាតនេះត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងល្អ វាត្រូវបានប្រើបា្រស់សំរាប់ការផ្សពូផ្សាយមួយ ទៀតដោយ BBC សំរាប់លើដំបូងនៅថ្ងៃ Armistice Day ឆាំ្ម1937 នៅពេលជនសារធារណៈអាចមើល ទូរទស្សន៍បាន ហើយស្ដេចបានបំរងផា្កអោយនៅឯ cenotaph នេះជាពេលដំបូងដេែលមនុស្សរាល់គ្នា អាចដឹងពីរូបភាពពី carnera ដែលដាក់នៅលើដំបូងផ្ទះអ្នកជិតខាងពីព្រោះមិនមែនទាំងពីរ Farnsworth រឺ RCA អាចធ្វើបានដូចគា្ននៅសង្រា្កម New york ឆាំ្ម1939 នៅឆាំ្ម1934 លោក Zworykin បានចែករំលែក សិទ្ធជាក់ស្ដែង ជាមូយ license របស់ក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ Telfunken រូបភាព iconoscope ត្រូវបានផលិត ដូចលទ្ធផលនែសហបិរតិមត្តិការបំពង់នេះ គឺបងើ្កតដូចទៅនឹង super Emition ផលិតផល និងការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មនៃ super Emition និងតូបភាព iconoscope នៅអឺរ៉ុបមិនមានឥទ្ធិពលដោយសង្រា្ហមជាក់ ស្ដែងរវាង Zworykim និង Faenswonth ពីព្រោះ Dieckmann និង Hell មានទ្រព្យសប្បតិ្តនៅប្រទេស អាឡឺម៉ង់សំរាប់ការបង្កើតថ្មីលើការវិភាកលើរូបភាព មានការស្នើរជាក់ស្ដែង សណរាប់ពួកគេ Lichtelektrische Bildzerlegerrohre fur Ferserher នៅអាឡឺម៉ងឆាំ្ម1925 ពីរឆាំ្មបន្ទាប់ពី Farnsworth ធ្វើដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិច រូបភាព iconoscope ក្លាយជាឧស្សាហកម្មស្ដងដារជាសាធារណៈនៅអឺរ៉ុបពីឆាំ្ម1936-1960 ។នៅពេលផ្លាស់ប្ដូរ ដោយ Vidicon និង plumbicon tube តាមពិតវាគ្រាន់តែតំនាងអោយប្រពៃណីជនជាតិអឺរ៉ុនៅក្នុង eletronic tube ប្រកួតប្រជែង និង ប្រពៃណីអាមេរិច ដែលតំនាងអោយ image orthicon ក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង Heimann បានផលិត Superikonoskop សំរាប់ប្រកួត Berlin olympic Games នៅឆាំ្ម1936 បន្ទាប់មក Heimann បានផលិត និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មពី1940 ដល់1955 ចុងបញ្ជប់ ក្រុមហ៊ុន Dutch philip បានផលិត និងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម រូបភាព iconoscope និង multicon ពីឆាំ្ម1952-1958 ការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាចមេរិច នៅពេលនេះមានភាពផេ្សងគា្ននៃទីផ្សារ ទៅតាមទំហំយ៉ាងធំ ការប្រកួតប្រជែងនីមួយៗលើ ptogram និង dominance ជាមួយនិងភាពខុសគា្ន នៃបចេ្ចកវិទ្យារហូត បានទាក់ទង់ ដើម្បីបង្កើតអោយមានលក្ខណៈស្ដងដារនៅឆាំ្ម1941 RCA ឧទាហរណ៍ ប្រើបា្រស់ lconoscop នៅតំបន់ New york ប៉ុន្តែ Farnsworth lmage Dissectors នៅ philadelphia និង San Francisco. នៅខែកញ្ញា 1939 -RCA បានយល់ព្រមថនាយលើ Farnsworth ជាមួយនិងភាពសំខាន់នាំការយល់ ព្រមនៅកន្លែងនោះ -RCA បានរួមបញ្ចូលនូវបចេ្ចកវិទ្យា Farnsworth ជាច្រើនចូលរួមជាមួយប្រពន្ធ័ របស់ពួកគេ ។នៅឆាំ្ម1941 សហរដ្ឋអាមេរិចបានប្រតិបត្ដិ ទូរទស្សន៍​525 Lines ទូរទស្សន៍មានលក្ខណៈ ស្ដង់ដាដំបូងសំរាប់ពិភពលោក 625 Line បានរចនា នៅសហភាពសូវៀតនៅឆាំ្ម1944 ហើយបាន បានកា្លយជាស្ដងដារជាតិនៅឆាំ្ម1946 ។ការផ្សាយដំបូងនៅ 625 Lines បានកើតឡើងនៅឆាំ្ម1948 នៅ Moscow គំនិតដែលគិតឃើញ 625 Lines ក្នុង Frame នីមួយៗ ត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅអឺរ៉ិប CCLR standard.