អ្នកប្រើប្រាស់:Saratphal

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សូមស្វាគម៏កាមកកាន់វិគីភីឌារបស់ខ្ញុំ
រៀបចំដោយខ្ញុំផ្ទាល សារ៉ាត ផល.ធ្វើការទំនាក់ទំនង
saratphal2@gmail.com
រីករាយជាមួយនឹងវីគីភាឌារបស់យើងខ្ញុំដើម្បីបន្ថែមចំនេះដឹងថ្មីៗនៅមេរៀនដែលល្អៗដើម្បីសិក្សារទាំងអស់គ្នារ

របៀបដម្លើង Wireless

|

របៀបដម្លើង Wireless

NBN Co Wireless Network Termination Device located in the NBN Co Discovery Truck (1).jpg

ដើម្បីដម្លើង Wireless មុនដំបូងយើងត្រូវដោតខ្សែរភ្លើងនៅជាមួយនិង Socket យើងបន្ទាប់មកទៀបយើងយកវាមកដោតជាមួយនិង wireless បន្ទាប់មកទៀតយើងដោតខ្សែរ Network ជាមួយនិង ឧបករណ៏ Switch និង Wireless ។រូចធ្វើការដម្លើងវាគឺយើងចូលទៅ Diver – Open - បន្ទាប់មកគឺយើងមើលម៉ាកដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសដម្លើងហើយយកម៉ៅទៅដាក់នៅពាក្យ Exit – Easy Setup Assistant – Yes – Start- Next - Next- Next- Next- Next - Dynamic IP- Next -ដាក់ឈ្មោះអោយវាដើម្បីអោយយើងដឹងថា Wireless របស់យើងឈ្មោះអ្វីហើយបន្ទាប់មកទៀត Next- Most Security (WPA2-PSK)ជាទូទៅគឺយើងជ្រើសរើស Most Security (WPA2-PSK)បន្ទាប់មកដាក់ Password ទៅអោយ Wireless របស់យើង ដើម្បីធ្វើការ Connect ចូលប្រើប្រាស់ In ternate បន្ទាប់មកទៀតចុច Next- Next- OK- Next-Next- Finish ហើយយើងនិងទទួលបាន Wireless មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ In ternate ជាការស្រេច។

របៀបបង្កើត page Facebook

thume

ដើម្បីបង្កើតpageនៅក្នុងFacebookដំបូងយើងត្រូវបើកFacebookបន្ទាប់មកយើងចុចនៅកន្លែងដែលយើង LogoutរូចចុចCreatepageហើយវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយអោយយើងជ្រើសរើស ឧទាហរណ៏ យកពាក្យថា company orgazation insitution នោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតសម្រាប់អោយយើងជ្រើសរើសប្រភេទជាក្រុមហ៊ុន ហើយមានជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលយើងពេញចិត្តសម្រាប់ការជ្រើសរើស រូច click នៅក្នុងប្រអបដែលមានពាក្យថា i agree to facebook pages Terms បន្ទាប់មកចុច Get Started រូចវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតសម្រាប់អោយយើងធ្វើការបំពេញបន្ថែមទៀតនៅត្រង់កន្លែង Add description with basic គឺយើងបំពេញឈ្មោះទៅអោយ Page របស់យើងថាតើយើងបង្កើត page មួយនេះដើម្បីអ្វី ពេលណាដែលយើងបំពេញវារូចគឺយើង Click yes ទាំងពីរ រូចចុចពាក្យ Save info នោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតសម្រាប់អោយយើងធ្វើការ Upload From រូបភាពពីរ computer សម្រាប់ Profile របស់យើង ប៉ុន្តែរបើយើងមិនពេញចិត្តដាក់រូបភាពនោះទេគឺយើងអាច Skip វាសិនក៏បានដែររូច Scroll វាចុះមកក្រោម ចុចពាក្យ Developer រូចវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀត នៅក្នុងផ្ទាំងនោះដែរវាមានរូបភាពបីដើម្បីអោយយើងជ្រើសរើសគឺយើងជ្រើសរើសយករូបភាពដែលមានពាក្យថា Web នោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតហើយយើង click លើពាក្យ Social Plugins រូចវានិងបង្ហាញ ផ្ទាំងមួយទៀត យើងចុចពាក្យថា like button រូចវាបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀត រូច Copy URL Facebook មក past នៅលើក្រលោនដែលមានពាក្យថា URL to like ហើយកំយើងធ្វើការកំណត់ width and height អោយបានត្រឹមត្រូវ រូច click នៅត្រង់ពាក្យថា Get code រូចវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតបន្ទាប់មក យើងចុចនៅលើពាក្យថា Iframe រូច Copy URL មក past នៅក្នុង blogger របស់យើងជាការស្រេច។សូមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងចំ ណេះដឹងថ្មីពីវាគីភីឌា។

របៀបដាក់រូភាពនិងចំនងជើងនៅក្នង slide របស់ blogger

Pirosmani. Three deers drinking water.jpg

ដើម្បីផ្លាស់ផ្ដូររូបភាពនៅក្នុង Slide blogger នេះបានមុនដំបូងយើងត្រូវ ​Copy url របស់រូបភាពដែលយើងបានបង្ហោះនៅក្នុង blogger របស់យើងសិន ហើយយើងចូលទៅក្នុង blogger របស់យើង យកពាក្យ Template Click Edited នោះវានិងបង្ហាញ code អោយយើងដើម្បីចូលទៅកំណត់ដាក់រូបភាពហើយមុន និងដាក់រូបភាពនៅក្នុង Slide នេះដែរយើងត្រូវដឹងថារូបភាព ដែលយើងចង់ដាក់ស្ថិតនៅត្រង់ Slide មួយណា ដើម្បីយើង មើលដឹងថាតើរូបភាពដែលយើងចង់ផ្លាស់នៅក្នុង Slide មួយ ណានោះយើងចូល View blog របស់យើងហើយយើងចុចម៉ៅ ស្ដាំទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ផ្ដូរនោះវានិងបង្ហាញ Code មកអោយយើងមើលជាការស្រេច យើងគ្រាន់តែមើលទៅ លើទំពរ័ដែលវាស្ថិតនៅ ឫ ក៏មើលទៅលើ Code វាក៏បានដែរ។ បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ Edited វិញហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅ ក្នុងនោះដើម្បីងាយស្រូលក្នុងការរកវានោះយើងគ្រាន់តែចុច Ctrl+F ហើយវាយពាក្យថា Slider 1 ឬ ក៏ slider 2 ជាការស្រេច​ហើយ ធ្វើការផ្លាស់ផ្ដូរវាជាការស្រេចគ្រាន់តែ Copy url របស់រូបភាព មក passe នៅពីលើ url រូបភាពចាស់របស់យើងជាការស្រេច។ ចំនែកឯ Title វិញគឺយើង Select ទៅលើវាហើយ copy យកមកដាក់នៅក្នុង Title ហើយយើងម៉ៅស្ដាំទៅលើវារចយកពាក្យ open new blink ហើយ copy Code url របស់វាទៅដាក់នៅកន្លែង a href​ នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកជាការស្រេច។ដើម្បីអោយយើងងាយ link ទៅអត្ថបទមួយនោះ។

របៀប share ឯកសារ​ពី Computer មួយទៅ Computer

Open data share platform benefits.jpg

ដើម្បី share ឯកសារ​ពី Computer មួយទៅ Computer មួយបានមុនដំបូងយើងម៉ៅស្ដាំនៅលើ Network របស់យើងយកយកពាក្យ Open Network and Sharing Center បន្ទាប់មកទៀត click change Adapter setting បន្ទាប់មក យើងម៉ៅស្ដាំទៅលើ Local Area connection យកពាក្យ Status រូច Click Properties ហើយយើងជ្រើររើស​ Internet Protocol version 4(TCP/IPv4) បន្ទាប់មកយើង Click Use the following IP address រូចធ្វើការបំពែញឈ្មោះទៅមុខងារ​វានីមួយៗ មុនដំបូងយើងបំពេញ លេខទៅអោយ IP address 192 168 10 101 Subnet Mask 255 255 255 0 Default gateway 192 168 10 1 តែយើងត្រូវកំណត់លេខនៅកន្លែង address អោយដូចគ្នា ប៉ុន្តែរ​នៅកន្លែង Default gateway គឺយើងកំណត់វាអោយ ខុសគ្នានៅត្រង់កន្ទុយលេខប្រសិនបើ Computer មួយបានកំណត់លេខ 1 ហើយ Computer មួយទៀតត្រូវកំណត់លេខ 2​ O.K ។ បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ Control panel ហើយយើង Click ពាក្យ Network and sharing center រូច click change Advance sharing settings បន្ទាប់មកយើងស្វែង រកពាក្យថា turn off password បន្ទាប់មកគឺយើង Click តែ Turn off password មួយតែប៉ុនោះ បន្ទាប់មកយើង click save change ។ បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរូចរាល់ហើយគឺយើងចុចបឹទផ្ទាំង វាចោលរូចចូលទៅ File Explorer click Network ដើម្បីមើឈ្មោះរបស់ computer របស់យើងនៅពេលដែល យើងមើឈ្មោះរបស់ Computer របស់យើងហើយគឺយើងធ្វើការ Share ឯកសារ អោយគ្នាទៅវិញទៅមក

របៀបដើម្បីដម្លើង joomla​​

វិធីនៃការដម្លើង joomla មានបីរដំណាក់កាលហើយយើងដម្លើងវានៅក្នុង Warm server

ដើម្បីដម្លើង joomla បានដំបូនយើងត្រូវ Extract file របស់វាសិនរូច​ Copy folder ទាំងអស់យកទៅដាក់នៅក្នុង Drive C /warm / www/ហើយយើងបង្កើត folder មួយសម្រាប់ដាក់វាដើម្បីអោយវាមានភាពងាយស្រុលក្នុងការគ្រប់គ្រង ឬ​ ក៏មើលវាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដម្លើងវាប៉ុន្តែមុនដម្លើងយើងត្រូវបង្កើត User Database អោយបា​នមួយសិនទើបយើងធ្វើការដម្លើងវាហើយដើម្បីបង្កើត user database មុនដំបូងយើងបើក warm server ហើយ Mozilla Firefox ឬចុចទៅលើ Warm server រូច​ចុចពាក្យ Localhost/phpMyadmin រូចហើយយើងធ្វើការបង្កើត user គឺយើងចុចទៅលើពាក្យ user បន្ទាប់មកយើងរកមើលពាក្យា Add user ហើយ Click Add user បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះនៅត្រង់ user name ដើម្បីសម្គាល់ថាជាឈ្មោះរបស់ database ហើយនៅត្រង់កន្លែង Host គឺជ្រើសរើសពាក្យ Local ហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ password ទៅអោយវាហើយបំពេញpassword ម្ដងទៀត រូច click នៅកន្លែង Create database with same name and grant all privileges រូច click check all បន្ទាប់មក click add user ជាការស្រេច។

បន្ទាប់មកយើងធ្វើការដម្លើង joomla គឺយើងចុចទៅលើ warm server រូចយកពាក្យ Localhost បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ folder របស់ joomla ដែលយើងបាន Extract ហើយ រូចវានិងបង្ហាញផ្ទាំងសម្រាប់អោយយើងធ្វើការបំពេញទៅតាមការណែរនាំនៅរបៀបនីមួយៗ ទីមួយគឺយើង ធ្វើការបំពេញឈ្មោះទៅអោយ Website របស់យើងនៅត្រង់ site name បន្ទាប់មកយើងបំពេញ Description ទៅអោយ Website របស់អ្នក​ រូចបំពេញ Email របស់អ្នក ហើយបំពេញាឈ្មោះ សម្រាប់ user នៅត្រង់ user រូចវាយ Password និង​ បំពេញ password ម្ដងទៀតទៅតាមការណែនាំរបស់គេ រូចចុច Next ដើម្បីបន្តរទៅរបៀបទីពីរ នៅត្រង់នោះដែរគឺយើងធ្វើការកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលគេទាមទារបន្តរទៀតគឺនៅកន្លែង Database Type យើងជ្រើសរើស​យកពាក្យ MySQL បន្ទាប់មកនៅកន្លែង Host name យកពាក្យថា Localhost នៅត្រង់ User name វាយពាក្យ root ចំណែកនៅត្រង់ Password គឺយើងមិនបាច់បំពេញអ្វីទេ ហើយនៅត្រង់ database name គឺយើងវាយឈ្មោះ database របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតហើយមុនពេលដម្លើងវារូចចុច Next ដើម្បីចូលទៅចំណុចចុងក្រោយនៅត្រង់ចំនុចនេះដែរគីយើងមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺយើងគ្រាន់តែមើទៅលើវាថាតើវាត្រឹមត្រូវហើយអស់រឺនៅ បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ Install រូចចុចពាក្យថា Remove installation folder ជាកាស្រេច O.K​ ។
 ​វីធីអប់រំចិត្តដើម្បីអោយដើរទៅលើផ្លូវល្អ និង ទទួលជួគជ័យ​  

យើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានក្ដីស្រមៃខុសៗគ្នា ហើយមានកាគិតក៏ខុសគ្នាដែរ ចំនែកឯចិត្តក៏មិនដូចគ្នាដែរគឺទៅតាមតម្រូវចិត្តមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺវាខុសៗគ្នា ហើយកាចង់បានចង់មានគឺមនុស្សយើងតែងតែមានការគឹតការលោបលុនខ្លាំងណាស់ទៅលើអ្វីៗដែលពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ គឺវាគ្មានដែនកំណត់ទេ មនុស្សយើងនៅពេលដែលមានកង់ហើយចង់បាន ម៉ូតូ ដល់ពេលដែលមានម៉ូតូហើយចង់បាន ឡាន ដល់ពេលដែលមានឡានហើយចង់បាន យន្តហោះ ។អីញ្ចឹងមនុស្សយើងមន្នាក់ៗពិតជាមានការស្រេកគ្លានណាស់នៅអ្វីដែលគេមិនទាន់មាន នៅអ្វីដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ នៅអ្វិដែលគេមិនទាន់យល់ នៅអ្វីដែលគេមិនធ្លាប់ជួបពីមុនៗមក ពូកគេតែងតែប៉ងប្រថ្នាគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលពូកគេចង់បានគ្រប់ៗគ្នា។ ប៉ុន្តែបុគ្គលមូយចំនួនគាត់អាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាន ហើយក៏មានបុគ្គលមូយចំនួនដែរដែលមិនអាចធ្វើបាននៅបំនងសេចក្ដីប្រថ្នារបស់ពូកគាត់ដែរ សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ធ្វើបានហើយបូគ្គលមួយចំនួនទៀតធ្វើគាត់ធ្វើមិនបាន បើគេក៏ជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានកំលាំង មានចំនេះ មានរាងកាយសមបទារមាំមួន ហើយយើងក៏ជាមនុស្សដែលដូចគេដូចឯងដែរ មានដៃមានជើង មានរាងកាយសមបទាមាំមួនស្អាតបាទដែរ ប៉ុន្តែរយើងមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់បាន យើងមិនអាចបំពេញបំណងប្រថ្នារបស់យើងបានដូចគេ ឆ្ងល់ថាមូលហេតុមកពីអ្វី ព្រោះអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាន ហើយគេអាចធ្វើបាន។ ចម្លើយគឺវាមានច្រើន ហើក៏ខុសៗគ្នាផងដែរបងប្អូន ចម្លើយទីមួយនោះគឺ យើងមិនមានការតស៊ូរ កើតរោគខ្ចិល សេពគប់គ្រឿងមិនល្អ បណ្ដោយពេលវេលាអោយឥតប្រយៅជន៏

របៀបង្កើត site Template and page Template in PHP

របៀបបង្កើត Site នៅក្នុងកម្មវិធី Dreamweaver

មុនដំបូងយើងចុច Site យកពាក្យ New site បំពេញឈ្មោះសម្រាប់ Site របស់យើង រូចយើងជ្រើសរើស Drive ដែលយើងចង់រក្សារទុកបន្ទា់មកបង្កើត folder សម្រាប់ Site ដែលយើងបានបង្កើតបន្ទាប់មកចុច Advanced រូចបំពេញឈ្មោះទៅអោយ Folder image នៅកន្លែង Defuel image Folder ដើម្បី Store ទុក Folder នេះសម្រាប់ដាក់រូបភាព បន្ទាប់មកចុច Save។

របៀបង្កើត Template

ដើម្បីបង្កើត page មុនដំបូងយើងចុច File រូចយក New បន្ទាប់មក Blank Page ចុច PHP បន្ទាប់ចុច Create រូច Save​ និងដាក់ឈ្មោះអោយ File នោះ បន្ទាប់មកយើងបញ្ជូលទិន្នន័យ HTML and CSS ដើម្បីចុចLink​​ menu អោយ Content ធ្វើការកែប្រែរពេលដែលយើង បំពេញទិន្នន័យរូចរាល់ហើយគឺយើងបង្កើត Page Template សម្រាប់ដាក់ Link ទៅអោយ Template ។

របៀបបង្កើត page Template

ដើម្បីបង្កើត Page Template បានមុនដំបូងយើងចុច File យកពាក្យ​ New រូចយកពាក្យ blank Page ហើយចុច PHP រូច Create បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញទិន្នន័យទៅអោយ File របស់យើងដើម្បីអោយវាបង្ហាញនៅពេលយើងចុច link ទៅលើ Menu នោះវានិងបង្ហាញទិន្នន័យដែលយើងបានសរសេរបន្ទាប់មកយើង Save រូចបំពេញឈ្មោះ index បានជាយើងបំពេញឈ្មោះ index ពីព្រោះថានៅពេលដែលវាlink គឺវាទាញយកFile នោះមុនគេ គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ដាក់ទៅអោយ Home page ។បន្ទាប់មកយើងទៅកំណត់អោយវា Link នៅកន្លែង a href=”” គឺយើងដាក់ឈ្មោះ File និងទីតាំងរបស់វាដែលយើងចង់អោយវា Link ទៅនិងបង្ហាញទិន្នន័យដែលនៅក្នុងFile នោះ។ បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង្កើត File សម្រាប់ Menu នីមួយៗបន្ថែមទៀតដោយគ្រាន់តែចុច File យក​ពាក្យ New ហើយយកពាក្យ Blank page បន្ទាប់មក​ចុច PHP រូច Create រូចយើង Save បំពេញឈ្មោះទៅអោយ File របស់យើងសម្រាប់អោយយើងធ្វើការដាក់ link ទៅឬក៏បំពេញទិន្នន័យដែលយើងចង់អោយវាបង្ហាញរូចរាល់ហើយទើបធ្វើការ Save ក៏បានដែរ សូមចំណាំកម្មវិធីនេះគឺយើងមិនអាចបើកជាមួយនិង Mozilla Firefox បានឡើយ គឺយើងបើកវាជាមួយនិង Warm sever ។

អំពីរសាលារ ដុនបូស្កូ កែប

Friend In Don Bosco Kep at November 2012 (65).JPG

ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឪពុក លី សំណាង

សាលារ ដុនបូស្កូ កែប គឺជាសាលាមួយដែលបានជួយដល់យុវជនក្រីក្រដែលគ្មានសមត្ថភាពទៅបន្តរការសិក្សារនៅ សកលវិទ្យាល័យ ឬ សាលារនានា សាលានេះដែមានទីតាំងស្ថិនៅមុខ មន្ទីអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត កែប ខាងត្បូងសេះ ស ខាងជើងផ្សារក្ដាម សាលារៀននេះមានទទូលបង្រៀនជាច្រើនផ្នែកដូចជាផ្នែក Information Technology,Social Communication ,Hotel,Electronic,Art,Firm,Fronoffice ហើយមានផ្នែកជាច្រើនៗទៀត។ដែលមានគ្រួមានបទពិសោធ្ធ ជាច្រើនឆ្នាំ និងគ្រួរ បរទេសផងដែរ។

ទំព័រគំរូ:Main Page interwikis


នេះជារូបភាពតោពិរនៅខេត្ត ព្រះសីហនុ
នេះជាកន្លែងកំសាន្តនៅឆ្នេរ​​កែប
នេះជារូបភាពធូរេនរង្វង់មួលនៃទីររូមខេត្តកំពត្ត