អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo/ចំនួនបឋម

ពីវិគីភីឌា

ចំនួនបឋម

ចំនួន​បឋម​​ គឺ​ជា​ចំនួន​គត់​ធម្មជាតិ​ដែល​មាន​តួ​ចែក​តែ​ពីរ​គត់។ តួ​ចែក​ទាំង​ពីរនៃ​ចំនួន​បឋម​មួយ​​គឺ​ លេខ និងចំនួន​បឋម​នោះ​ខ្លួន​ឯង​ (ដូច​បង្ហាញ​ក្នុង​សមភាព​ )។ ជា​ឧទាហរណ៍ ចំនួន​គត់​ធម្មជាតិ ជាចំនួន​បឋម​ ព្រោះលេខ មាន​តួ​ចែក​វិជ្ជមាន​តែ​ពីរ​គត់ គឺ និង