ឥន្រ្ទិយ៍២២

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


ឥន្រ្ទិយ៍ ប្រែថាភាពជាធំក្នុងការធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺ ធ្វើឲ្យធម៌ផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទងប្រព្រឹត្តទៅតាមខ្លួនក្នុងកិច្ចនោះៗ ក្នុងខណៈដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកិច្ចនោះៗមាន២២ប្រការ៖


ចក្ចុន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សោតិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ឃានិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ជិវ្ហិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

កាយិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

មនិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ឥត្ថិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

បុរិសិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ជីវិតិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សុខិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ទុក្ខិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សោមនស្សិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ទោមនស្សិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

ឧបេក្ខិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សទ្ធិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

វិរិយិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សតិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

សមាធិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

បញ្ញិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

អនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

អញ្ញិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]

អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ៍[កែប្រែ]