ឯកសារ:Flag of the United Nations.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ៥១២ × ៣៤១ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៥៧គីឡូបៃ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
Беларуская: Сцяг Арганізацыі Аб'яднаных Нацый
Беларуская (тарашкевіца)‎: Сьцяг Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў
Български: Знаме на Организацията на обединените нации
Esperanto: Flago de la Unuiĝintaj Nacioj
Português: Bandeira das nações unidas
Русский: Флаг Организации Объединённых Наций
Türkçe: Open Clip Art web sitesinden Birleşmiş Milletler'in bayrağı. Denelson83, Zscout370 ve Madden taraflarından değişiklikler yapıldı. Resmi yapılış sayfası burada bulunur.
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព
English: Flag of the United Nations from the Open Clip Art website. Modifications by Denelson83, Zscout370 and Madden. Official construction sheet here.

United Nations () The United Nations flag code and regulations, as amended November 11, 1952, New York OCLC: 7548838.
អ្នក​និពន្ធ Wilfried Huss / Anonymous
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)
Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.
ទំរង់​ផ្សេង​ទៀត
more compact version

Derivative works of this file:

SVG genesis
Unknown logo-V.svg
រូបភាព​ក្រាភិក​វ៉ិចទ័រនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ប្រើ Other tools​.

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain
This work is excerpted from an official document of the United Nations. Prior to 17 September 1987 it was the policy of this organisation to not seek copyright, keeping most of its documents in the public domain, in order to disseminate "as widely as possible the ideas (contained) in the United Nations Publications" (detail).

UN works not in the annex to Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (available in English) published in the US before 1978 are in the public domain because they were published without a copyright notice. UN works not in the annex to ST/AI/189/Add.9/Rev.1 published in the US between 1978 and 17 September 1987 are in the public domain because they were published without a copyright notice and their copyright was not subsequently registered with the U.S. Copyright Office within 5 years (from 1978 through 1993 the UN did not register any document published in the US before 17 September 1987).

This work is in the public domain in the United States because it meets two requirements:

  1. it was published in the United States before 17 September 1987 by the United Nations, and
  2. it is not sourced to a document listed in the appendix of ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (these documents were copyrighted under an exception to the general practice).
This work is copyrighted in jurisdictions that do not apply the rule of the shorter term for US works or that specifically extend local copyright protection to works of the U.N.

Dialog-warning.svg
Note: you must include evidence that this work appears in an official document of the United Nations published in the United States prior to 17 September 1987.

English | Français | Magyar | 粵語 | Русский | Tiếng Việt | +/−

United Nations

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

(ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង១០ | ) (១០ | ២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)
ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៨:១៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:១៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (៥៧គីឡូបៃ)NuclearElevatorUsed official pantone converter for colour https://www.pantone.com/color-finder/279-C
ម៉ោង០២:០៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០២:០៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (៥៧គីឡូបៃ)Tcfc2349fixed
ម៉ោង១៥:១៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៥:១៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (២៩គីឡូបៃ)Tcfc2349fixed
ម៉ោង១៤:៥៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៤:៥៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (៣៩គីឡូបៃ)Corkythehornetfanunnecessary coding removed // Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js
ម៉ោង០៤:៣២ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៤:៣២ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (៤០គីឡូបៃ)TheZcuberpatch olive branch
ម៉ោង០៤:០៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៤:០៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៥១២ × ៣៤១ (៣៤គីឡូបៃ)Corkythehornetfanupdated
ម៉ោង២៣:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣១២០០ × ៨០០ (៥៦គីឡូបៃ)Bast64~commonswikiClean code + symmetric olives branch
ម៉ោង១៨:៥៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៨:៥៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២១២០០ × ៨០០ (៦១គីឡូបៃ)F l a n k e rNew branches of the olive tree, I hope more similar to the original
ម៉ោង០៩:០៩ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៩:០៩ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២១២០០ × ៨០០ (៥២គីឡូបៃ)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
ម៉ោង០៧:២២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៧:២២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១១២០០ × ៨០០ (៦៧គីឡូបៃ)Zscout370Thank you for the globe changes, but Pantone has an official converter at http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx and using 279 C from this site. This is preferred for all flags used on the Commons.
(ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង១០ | ) (១០ | ២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

View more global usage of this file.

ទិន្នន័យ​មេតា