១៤៤

ពីវិគីភីឌា

១៤៤ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៣ និងពីក្រោយលេខ១៤៥

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • 144 = (1 + 4 + 4)×(1 × 4 × 4)