​ញេយ្យធម៌

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[បា. ញេយ្យធម្ម (neyya dhamma), សំ. ជ្ញេយធម៌ (jneya dharma)] អាចសរសេរជា​ ញេយ្យធម៌ញេយ្យធម្ម ។ ធម៌​ដែល​អ្នក​ប្រាជ្ញ​គួរ​ដឹង, ធម៌​ដែល​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ​ទ្រង់​ត្រាស់ដឹង ។ ញេយ្យធម៌ គឺធម៌ដែលព្រះពុទ្ឋអង្គត្រាស់ដឹង ៖ ១. សង្ខារ,​ ២. វិការ, ៣. លក្ខណៈ, ៤. និព្វាន និង ៥. បញ្ញត្តិ ។ ​Neyya: gerund of neti: to lead, guide, understand. neyya: to be instructed, understood