​ទសពិធ​យុត្ដិធម៌

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទសពិធរាជធម៌ ១០ យ៉ាង ៖ ១. ចេះ ទំនុកបម្រុង ដល់ មនុស្សស្មោះត្រង់។ ២. គិត ពី ប្រយោជន៍ សាធារណៈ ជា អាទិភាព។ ៣. មាន សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ ក្នុង ការងារ។ ៤. មាន សីលធម៌ ខ្ពស់។ ៥. មាន ចិត្តអំណត់ ខ្ពស់។ ៦. មាន អធ្យាស្រ័យ ខ្ពស់។ ៧. មាន ធម៌អភ័យ ខ្ពស់។ ៨. មាន សេចក្ដីព្យាយាម ខ្ពស់។ ៩. មាន វិន័យ ខ្ពស់។ ១០. ទន់ភ្លន់ ប៉ុន្តែ ម៉ឺងម៉ាត់។