1729

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

1729 ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ នៅចន្លោះចំនួន1728 និង ចំនួន 1730​​។

លក្ខណៈពិសេស[កែប្រែ]

  • មានតួចែក 1, 7, 13, 19, 91, 133, 247 និង 1729
  • ផលបូកគ្រប់ខ្ទង់របស់1729គឺ 1 + 7 + 2 + 9 = 19 និងចំនួនបញ្ច្រសនៃ19គឺ 91 នោះគេបាន 19 x 91 = 1729​។ ចំនួនធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈដូចនេះ មានដូចជា 1, 81, 1258, 1729, ...
  • មានគូរចំនួនតូចបំផុតដែលផលបូកគូបរបស់វាស្នើ 1729​។
    1729 = 13 + 123 = 93 + 103
    ចំនួនប្រភេទនេះត្រូវបានហៅថា ចំនួនរ៉ាមានូចាន(Ramanujan)