6

ពីវិគីភីឌា

6 ជាចំនួនលេខ.

គណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • x·6 = 6·x = x
  • x/6 = x
  • x6 = x,6x = 6
  • x↑↑6 = x, 6↑↑x = 6