កន្សោមពីជគណិត

ពីវិគីភីឌា

កន្សោមពីជគណិត គឺជាកន្សោមដែលមានចំនួនលេខមួយឬច្រើន និង/ឬ ចំនួនអថេរមួយ ឬច្រើនភ្ជាប់ដោយប្រមាណវិធីនព្វន្តមួយ ឬច្រើន។

Terminology[កែប្រែ]

ពីជគណិត មានពាក្យបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដើម្បីបរិយាយអំពីផ្នែកផ្សេងៗនៅកន្សោមរបស់ខ្លួន៖

1 – Exponent (power), 2 – coefficient, 3 – term, 4 – operator, 5 – constant, - variables

In roots of polynomials[កែប្រែ]

Conventions[កែប្រែ]

Algebraic vs. other mathematical expressions[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  • Algebraic equation
  • Algebraic function
  • Analytical expression
  • Arithmetic expression
  • Closed-form expression
  • Expression (mathematics)
  • Polynomial
  • Term (logic)

Notes[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]