កម្មវិធីទូរទស្សន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ គឺជាផ្នែកមួយនៃ ការគ្រងទុកសំរាប់ការផ្សាយក្នុង ទូរទស្សន៍.វាមើលទៅដូចជា កាផលិត ឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃបរិមណ្ឌល ប្រភពដែលមានតៗគ្នា. កម្មវិធីមួយដែលមានការបន្តជានិច្ចគេហៅថា ឧបកថា. កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលត្រូវបានគ្រោងទុក ប្រកបទៅដែលមានចំនួនកំណត់ នៃឧបកថាគឺជាធម្មតាត្រូវបានហៅថា រឿងខ្លី ឬក៏ រឿងមានតៗគ្នា. រឿងដែលមិនមាន ការសំរេចលទ្ធផលជាមុន ត្រូវបានរៀបរាប់ទាក់ទងទៅនឹង ពេលវាលាឬក៏ រយៈពេល, មួយឆ្នាំម្តង ឬក៏ពីរឆ្នាំម្តងក្នុងការបញ្ខប់. នៅពេលដែលការកំនត់រយៈពេលមិនបានច្បាស់លាស់, ប្រតិបត្តកានៃការទោរទន់ទៅរក រយៈពេលកាន់យូជាងប្រទេសដ៏ទៃទៀត ។

អតថបទ រឺ (Script ,Scenario, Screenplay) លត្បៀបបីដូចជាដផនទី សំរាប់លធវើដំល ើរ ឬ បលង់សាង សង់ ( Blueprint) ការសរលសរអតថបទ គឺជាសាច់លរឿងសំខាន់ មិនតិចជាង ឬ មិនលត្កាមការង្ហរលផេងៗ មុននឹងសរលសរ ឬ ដតងត្តូវពិភ្លកាត្សាវត្ជាវ រកឯកសារដដលពាក់ព័ននលផេងៗ លដើមផីលរៀបចំនិពនវលចញជា សាច់លរឿងលអាយសមរមយ លៅតាមសាច់លរឿងលនុះ ទាំងលភទ វ័យ សាទនភ្លពទំរង់ននកមាវិធីត្តូវលអមានអតថន័យ ខ្លឹមសារដដលលពារលពញលៅលោយអតថបទ ត្តូវកំ ត់នូវលសចកថីលំអិត លអាយបានត្តឹមត្តូវចាស់ោស់ ទាំង លកោ ៈទាំងរូបភ្លព និង សលមលងសភ្លពបរិោកាសកបុងឆ្លកកាយវិការ អារមា ៍របស់តួសំដដង លដើមផី បង្ហាញលអាយត្កុមការង្ហរយល់ដូចគ្នបល ើយយកលៅអនុវតថន៍បានោ៉ាងលអត្បលសើរ។