ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:កាន់វ៉ាន់ឌី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
                                       ក្រុងព្រះសីហនុ
    ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ហើយវាជាក្រុងមួយដែលមាន ប្រជាជនច្រើនជាងគេ ក្នុងចំនោមស្រុកនៅក្នុងខេត្តព្រសីហនុ។ក្រុងព្រះសីហនុចែកចេញជា

សង្កាត់ចំនួន បួន គឺ៖

   -សង្កាត់១
   -សង្កាត់២
   -សង្កាត់៣

​​​​​ -សង្កាត់៤ ។

    ក្រុងព្រះសីហនុជាក្រុងដែលស្ថិតនៅជាប់តំបន់មាត់សមុទ្រវែងជាងគេ ដែលជាប់មាត់សមុទ្រ។

[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:]] Wellcome.jpg

ភូមិ៣(សង្កាត់២)[កែប្រែ]

           ភូមិ៣គឺជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទាំង៥របស់សង្កាត់២(ក្រុងព្រះសីហនុ)។ ភូមិនេះគឺជា