ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Files with no license

ពីវិគីភីឌា

These files have no license. All files need a license so please help add a license. If no license is added the files have to be deleted.

Click this link to see who uploaded the files. If user is active please ping so user can add a license.

Google Translate: ឯកសារទាំងនេះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទេ។ ឯកសារទាំងអស់ត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណដូច្នេះសូមជួយបន្ថែមអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ប្រសិនបើគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានបន្ថែមឯកសារត្រូវតែលុបចោល។

ចុចលើតំណរភ្ជាប់នេះដើម្បីមើលថាអ្នកណាផ្ទុកឯកសារឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មសូមភីងដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចបន្ថែមអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ឯកសារមេឌា​ដែលមានក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម "Files with no license"

ឯកសារចំនួន២០០ក្នុងចំណោមឯកសារសរុប ៧២៩ ដូចខាងក្រោមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)