ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Protected two pages[កែប្រែ]

Hi Trezoo, I protected them two pages for a month, if after that the vandalism starts again we protect them for a longer period. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

@DARIO SEVERI: Thanks! --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត[កែប្រែ]

Hi Trezoo, I added a text in the article above, if you think it is not good please tell me That I will delete. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៤៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

Thanks. It is more readable now. When I have time, I will make improvement to it. --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៥២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]
@DARIO SEVERI: Can you delete លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត because I have moved it to លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត which is the correct spelling. --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:០១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]
I tried to improve the article a little because it is an important subject. I translated a small part of the English Wikipedia article so it must have some mistakes. Thanks. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

សូមពិនិត្យទំព័រដើម្បីលុប[កែប្រែ]

សូមជួយពិនិត្យទំព័រទាំងនេះដែលភាគច្រើនមិនមានខ្លឹមសារជាវិគី https://km.wikipedia.org/wiki/ពិសេស:ទំព័រខ្លីៗ

--Snsqr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

អរគុណ។ ខ្ញុំបានលុបទំព័រខ្លះហើយ។ Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

របាំព្រះរាជទ្រព្យ[កែប្រែ]

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់កំណែប្រែ ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ? --Willuconquer (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

Sorry, I accidentally clicked the rollback button, and you can see I immediately rolled back my own edit after. Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]