Jump to content

អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha

ពីវិគីភីឌា

Gfa1995&

ភូគព្ភសាស្ត្រ[កែប្រែ]

 1. កំណដងភ្នំកាឡេដុង
 2. កន្យសត្ត
 3. កំណភ្នំវ៉ារីស្កាន

svgtranslate.toolforge.org[កែប្រែ]

 1. បកប្រែរូបភាព

រោគរាតត្បាតវិទ្យា ឬ អភិឧត្បាតវិទ្យា[កែប្រែ]

 1. ជំងឺកូរ៉ូណាវីរុស២០១៩

វិសាណូវិទ្យា[កែប្រែ]

 1. កូរ៉ូណាវីរុសសមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ២

គោរម្យងារ និង ឋានន្តរនាម[កែប្រែ]

ក្សត្រ[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. ព្រះបាទសម្ដេច
 2. ព្រះរាជឱង្ការ

ផ្ដាច់[កែប្រែ]

 1. ភូមិកាល្លាវេរេ
 2. ឋានន្តរសក្ដិមន្ត្រីបួនសម្រាប់
 3. អាទិច្ចវង្ស (ឥន្ទព័ទ្ធ)
 4. កុម៉ែរាជ
 5. អស្សាជ័យរាជ
 6. អាទិត្យវរ្ម័ន (ចាម)
 7. ធរណិន្ទ្រវរ្ម័ន (ចាម)
 8. សូរ្យវរ្ម័ន (ចាម)
 9. កវលរាជកុមារ
 10. ជ័យវរ្ម័ន (ចាម)
 11. ឆឹនឝូវ
 12. ខាងថាយ
 13. ផ្វានយ៉ាងម៉ាយទី២
 14. វិទ្យានន្ទន៍
 15. សូយ៌្យជយវម៌្មទេវ
 16. សាវ៌ភៅម
 17. ហ្លីតាយ
 18. អុងធនបតិក្រាម
 19. ព្រះនាងសោមា
 20. គុណវម៌្ម
 21. រុទ្រវម៌្មទី១
 22. ប្រថិវេន្ទ្រវម៌្ម
 23. កម្វុស្វយម្ភុវ
 24. ទេវនិក
 25. ព្រះថោង
 26. ឝ្រុតវម៌្មទី២
 27. ឝ្រេឝ្ឋវម៌្ម
 28. វីរវម៌្ម
 29. កម្វុជរាជលក្ឝ្មីទី១
 30. ភវវម៌្មទី១
 31. មហេន្ទ្រវម៌្មទី១
 32. ឦឝានវម៌្មទី១
 33. ភវវម៌្មទី២
 34. ជយវម៌្មទី១
 35. ជយទេវីទី១
 36. ត្សៀគី​វ
 37. ភូមី
 38. ពាលាទិត្យ
 39. វិស្វរូប
 40. ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១
 41. បុឝ្ករាក្ឝ
 42. នរេន្ទ្រវម៌្ម
 43. រាជបតិវម៌្ម
 44. សម្ភុវម៌្ម
 45. រាជេន្ទ្រវម៌្មទី១
 46. ឥន្ទ្រលោក
 47. ន្ឫបតីន្ទ្រទេវីទី២
 48. ជយេន្ទ្រភា
 49. ជ្យេស្ថាយ៌ា
 50. ជយវម៌្មទី២
 51. មហីបតិវម៌្ម
 52. ជយវម៌្មទី៣
 53. ជយវម៌្មទី៤
 54. រុទ្រវម៌្មទី២
 55. ប្ឫថិវេន្ទ្រវម៌្ម
 56. ឥន្ទ្រវម៌្មទី១
 57. យឝោវម៌្មទី១
 58. ហឝ៌វម៌្មទី២
 59. ឦឝានវម៌្មទី២
 60. ជយវម៌្មទី៥
 61. ហឝ៌វម៌្មទី៣
 62. រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២
 63. ជយវម៌្មទី៦
 64. ឧទយាទិត្យវម៌្មទី១
 65. ជយវីរវម៌្ម
 66. សូយ៌្យវម៌្មទី១
 67. ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២
 68. ហឝ៌វម៌្មទី៤
 69. ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២
 70. ជយវម៌្មទី៧
 71. យុវរាជទី២
 72. ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២
 73. សូយ៌្យវម៌្មទី២
 74. ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី៣
 75. យឝោវម៌្មទី២
 76. ត្រិភុវនាទិត្យវម៌្ម
 77. ជយវម៌្មទី៨
 78. ឥន្ទ្រវម៌្មទី២
 79. ជយវម៌្មទី៩
 80. ឝ្រីន្ទ្រវម៌្មទី២
 81. ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម
 82. ជយវម៌្មទី១០
 83. បាសាត
 84. បាអាត
 85. កំបង់ពិសី
 86. ស្រីសុរិយោវង្ស
 87. ស្រីសុរិយោទ័យទី១
 88. បរមរាមាធិបតី
 89. ធម្មាសោករាជ
 90. បរមសោករាជ
 91. ឥន្ទរាជា
 92. ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២
 93. ចៅហ៊្វាកៅ
 94. យសរាជា
 95. ពិជ័យនាគគឹម
 96. អ្នកព្រះមាតាបាន
 97. ឱកម៉ឺនសូរិន្ទកែវ
 98. ចៃចុងរ័ក្សសោម
 99. ស្រឡប់ដូនតីពិជ័យព្រៃនគរ
 100. សម្ដេចចៅពញាហែង
 101. ជាលន់
 102. ឝ្រីឝៅគន្ធបទ
 103. ស្រីជេដ្ឋា
 104. ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២
 105. អង្គជ័យ
 106. កេសរបុប្ផា
 107. ឥសីភ័ទ្ទសួស
 108. នរាយណ៍រាជាទី១
 109. ស្រីរាជា
 110. ស្រីសុរិយោទ័យទី២
 111. ពញាកែវ
 112. ពញាអរ
 113. ពញាទ័យ
 114. ពេជ្រ និង ពៅ
 115. ស៊ីសៈងាម
 116. ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ
 117. ឧកញ៉ាផ្លុង
 118. ចៅអ
 119. នីអ៊ូយ៉ាញ
 120. ឃុនល
 121. ចក្រីកែវ (ស្រឡប់ដូនតី)
 122. ហ្វារ្យូ
 123. នគរហង្សាវត្តី
 124. ពួកនគរមន
 125. ប្រវត្តិសាស្ត្រមន
 126. បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រមន
 127. បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា
 128. បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រលាវ
 129. បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ
 130. ចៅជេន
 131. រាជាមេត្រីទិព្វ
 132. សេនាសង្គ្រាមសួស
 133. ស្រែន្យសេនាឫទ្ធីជ័យ
 134. ស្រែន្យាធិបតីសោម
 135. ជេនបុន
 136. ចន្ទាមិនលុទី១
 137. ឝ្រីឥន្ទ្រាទិត្យ រឺ ពញារោង
 138. តេជោកុយ
 139. វង្សាអនុជិតយស
 140. វង្សាអគ្គរាជស្រី
 141. ចក្រីធិបតីកុញ្ចរសូរ
 142. ឧកញ៉ាវៀងសូរ
 143. អធិកវង្សាវេត
 144. ពិស្ណុលោកទេន
 145. យមរាជព្រាប
 146. វាំងជុំ
 147. វៀងព្រំ
 148. ពិស្ណុលោកឯក
 149. ឧកញ៉ាស្រាលមាន់
 150. ឧកញ៉ាលំពាំងទេព
 151. ឧកញ៉ាវាំងនៅ
 152. សម្ដេចចៅពញាកែ
 153. ហោរាធិបតីខៀវ
 154. ចៅឯ
 155. ស្រាលផាត់
 156. លំពាំងពេញ
 157. យោធាធិបតីនួន
 158. ពញាឯល៏
 159. មហាសេនាទន់
 160. មហាសេនាសួស
 161. ពញាឧ
 162. ស្រាលពេជ្រ
 163. រក្សាសម្បត្តិឯម
 164. លំពាំងក្រេះ
 165. វៀងកុយ
 166. សង្គ្រាមកែវ
 167. លោកពញា
 168. រាជាធិរាជ
 169. មន្ត្រីតេជៈជ័យ
 170. ចក្រីនី
 171. ចៅពញាមោង
 172. ជំនាញអាវុធគាម
 173. ចន្ទរាជា
 174. តឹឡាមេឌ៏
 175. ប៊ល៏ត្ឆាន់ធ៏
 176. ជំទាវសួស
 177. សាលារៀនអឹលីហ្សាបាតឡឺខឺខប្រាយដ៍
 178. ពញារាមទី១
 179. ពញាធម្មរាជា
 180. ឝ៊ីនមីណោ
 181. មហាទេវី (លង្វែក)
 182. រាមាធិបតី (លង្វែក)
 183. បទុមបុប្ផា
 184. វង្សាអគ្គរាជកែវ
 185. បរទេសរាជកែ
 186. ពញាហ្វារ្យូ
 187. ពញាចាន់
 188. នគរហង្សាវត្តីស្ដារ
 189. ឡេមន្ធ៏
 190. ឝ៊ីនចៅពូ
 191. ធម្មចេតិ
 192. ពញារាមទី២
 193. ចៅហ្វាទឡ្ហៈទេព
 194. ឱកញាឱង
 195. ដ្កាយុពី
 196. សុជាតិក្សត្រី
 197. ជ័យជេដ្ឋា (អង្គ)
 198. ស្រីជេដ្ឋា (រឿងនិទាន)
 199. ពញាល៏
 200. ពញាចាន់ (មន្ត្រី)
 201. សួគ៌ាលោកសុខ
 202. អ្នកម្នាងជាលែង
 203. ចៅពញា (អនុរាជ)
 204. តេជោដាំដី
 205. សួគ៌ាលោកពេជ្រ
 206. អ្នកម្នាងខៀវ
 207. នាងពេញ
 208. មង្គលសត្ថាជ័យ
 209. សារាយអណ្ដែត ចង្ហាន់ហុយ
 210. ចក្រីវង្ស
 211. ស្រែន្យាធិបតីភឹម
 212. ចក្រីម៉ន
 213. ក្រឡាហោមម៉ឹង
 214. ពិជ័យគជេន្ទ្រយុទ្ធ
 215. ស្រែន្យសេនាទន់
 216. ហ្មជ័យ
 217. ឧកញ៉ាវៀត
 218. ឧទ័យធិរាជប្រាង្គ
 219. ភគវតីសិរីចក្រពត្តិ
 220. សម្ដេចព្រះសុគន្ធាធិបតីសួស
 221. សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យស្រី
 222. សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតសោម
 223. សម្ដេចព្រះពោធិវង្សលាស់
 224. សម្ដេចព្រះវនរ័តទន់
 225. សម្ដេចព្រះមហាព្រហ្មមុនីសោម
 226. សម្ដេចមហាវិមលធម្មជ័យ
 227. យោធានរិន្ទទេព
 228. យមរាជព្រំ
 229. ក្រឡាហោមគាំ
 230. ចក្រីកែវ
 231. ចក្រីកែវ (មានជ័យ)
 232. វាំងស្រី
 233. វង្សាអគ្គរាជកែន
 234. វិបុលរាជសម
 235. ធម្មាធិរាជទេព
 236. រាជតេជៈកៅ
 237. ជេដ្ឋាមន្ត្រីទ័យ
 238. ឯករាជស៊ិន
 239. បរទេសរាជស៊ុន
 240. ស្រីសូទិព្វវាំងនូរ
 241. អធិបតីសេនាពេជ្រ
 242. វង្សាធិបតីសម
 243. នរិន្ទ្រាធិបតីមោ
 244. យោធាសង្គ្រាមពៅ
 245. ពិភ័ក្ដិនិវេសន៍កោ
 246. សម្ដេចចៅពញាបែន
 247. ឧកញ៉ាត្រាច
 248. ជំនិតសទ្រង់សួរ
 249. សម្ដេចចៅពញាបែន
 250. សម្ដេចចៅពញាកែវ
 251. អាប៉ោ
 252. អរជូនកែ
 253. សមណសក្ដិពុទ្ធសាសនា
 254. ពញាដែក
 255. ស្រីសុមេធរាជធិបតីបែន
 256. ក្រុម (បុរាណ)
 257. យាយទេព
 258. ពិជ័យសង្គ្រាមសុខ
 259. ឥសីភ័ទ្ទជ័យ
 260. ក្រឡាពាសសួស
 261. មហាចក្រពត្តិ
 262. ឧទង
 263. ឃុនបរម
 264. រាជអាណាចក្រអយុធ្យា

ជីវប្បវត្តិ[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

បុគ្គល[កែប្រែ]

 1. ទន់
 2. ទាវ (តួអង្គ)
 3. នោ

មន្ត្រី[កែប្រែ]

 1. នូ កន
 2. ម៉ឺនពេជ្រ
 3. យមរាជសួស
 4. សន្ធរវោហារម៉ុក

ជីវវិទ្យា[កែប្រែ]

 1. ជីវវិទ្យា

ដែនដី[កែប្រែ]

 1. ស៊ីតថល
 2. ឡងប៊ិច, កាលីផ្វនញ៉ា
 3. ម៉ូបាល, អាល់ឡាបាម៉ា
 4. ស្រុកម៉ូបាល, អាល់ឡាបាម៉ា
 5. លូ (រដ្ឋ)
 6. ខេត្តទឹកខ្មៅ
 7. លូ (រដ្ឋ)
 8. ឆោ (រដ្ឋ)
 9. សហភាពឥណ្ឌូចិន (បកប្រែហើយ)

ជីវចល[កែប្រែ]

ជប៉ុន[កែប្រែ]

 1. មិត្តស្រីអាថ៌កំបាំង X

នយោបាយ[កែប្រែ]

គណបក្ស[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស
 2. គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
 3. គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ

ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ[កែប្រែ]

 1. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុប (ប្រវត្តិនៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុប)
 2. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិក
 3. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុប និងរុស្ស៊ី
 4. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុប និងអាស៊ាន
 5. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
 6. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិន
 7. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ី
 8. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥណ្ឌា
 9. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយបារាំង
 10. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រេស៊ីល
 11. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជប៉ុន
 12. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ាឡេស្ទីន អៀរ៉ាក់ អេហ្ស៊ីប និងអ៊ីស្រាអែល
 13. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើមបូព៌ា
 14. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើមបូព៌ា ប៉ាឡេស្ទីន និងអ៊ីស្រាអែល
 15. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើមបូព៌ា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
 16. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើមបូព៌ា សហរដ្ឋអាមេរិក និងអៀរ៉ាក់
 17. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអៀរ៉ាក់
 18. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ៊ីរ៉ង់
 19. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក
 20. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិន និងជប៉ុន
 21. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអឺរ៉ុប

បញ្ជី[កែប្រែ]

 1. ‎បញ្ជីរាយនាមខេត្ត ក្រុង និងកោះខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម

ប្រលោមលោក[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. ទុំទាវ (សោម)

ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

 1. ចក្រភពតោនងូ
 2. លានដំរី
 3. ប្រវត្តិសាស្ត្រលាវ
 4. រាជវង្សហុងបាង
 5. ចេនឡាទឹកលិច
 6. ចេនឡាដីគោក
 7. អាណាចក្រខ្មែរ
 8. យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា (កែសម្រួលហើយ)
 9. ការត្រួតត្រារបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា (កែសម្រួលហើយ)
 10. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)
 11. រដ្ឋប្រហារកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧០
 12. សាធារណរដ្ឋខ្មែរ
 13. អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរ (ចតុមុខ-លង្វែក)
 14. ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា
 15. យុទ្ធនាការកម្ពុជា
 16. សង្គ្រាមកម្ពុជា-វៀតណាម (បកប្រែនិងកែសម្រួលហើយ)
 17. សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (បកប្រែនិងកែសម្រួលហើយ)
 18. អ៊ុនតាក់ (បកប្រែនិងកែសម្រួលហើយ)
 19. កម្ពុជាសម័យទំនើប (បកប្រែនិងកែសម្រួលហើយ)
 20. ល្អាងស្ពាន
 21. ទុំទាវ

មន្ត្រី[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. ជំទាវជៃ
 2. ទុំ_(តួអង្គ)
 3. ម៉ឺនជួន
 4. អមរិន្ទស្នេហាកែវ

យោធា[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

មេទ័ព[កែប្រែ]

 1. ចម្បាធិរាជ
 2. អរជូនជ័យ
 3. ឧកញ៉ាម៉ម

សត្វ[កែប្រែ]

 1. គជេន្ទ្រឰរាឫទ្ធិ
 2. និរភិតគជា
 3. ម៉ឺនកែវ (ដំរី)
 4. ម៉ឺនពេជ្រ (ដំរី)

សង្គ្រាម[កែប្រែ]

 1. សង្គ្រាមនៅចន្លោះសម័យចតុមុខនិងលង្វែក
 2. សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា

សៀម រឺ ទៃយ[កែប្រែ]

 1. វាំងសាន

រដ្ឋប្បវេណី[កែប្រែ]

 1. ចៅហ្វាទឡ្ហៈដុង

សាលា[កែប្រែ]

សហរដ្ឋអាមេរិក[កែប្រែ]

 1. សាលារដ្ឋស៊ីតថល
 2. សាលាស្រុកភីឡាដេលផ្យា
 3. សាលាស្រុកសាមគ្គីភាពឡងប៊ិច
 4. សាលាប្រព័ន្ធសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាល
 5. គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈឡូវែល

ស្ដេច[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា
 2. បរមិន្ទរាជា
 3. សត្ថាទី១ រឺ ជ័យជេដ្ឋាទី១
 4. សុជាតិក្សត្រី
 5. ស្រីទេពធីតា
 6. វិរោរាជ
 7. ឧទ័យ
 8. សុវណ្ណបទុម
 9. ប្រទេសរាជ
 10. អង្គជ័យ
 11. ទេវង្សអស្ចារ្យ
 12. កេតុមាលា
 13. សហស្សរង្សី
 14. បទុមវរវង្ស
 15. ធនញ្ជ័យគោរពរាជ្យ
 16. ជ័យវុទ្ធីវង្ស
 17. បទុមសូរ្យវង្ស
 18. ជ័យជេដ្ឋ
 19. ជេដ្ឋាជ័យ
 20. ស័ង្ខចក្រ
 21. ចក្រព័ត្រ
 22. គោត្តមអមរទេវរាជ
 23. សិន្ធពអមរិន្ទ
 24. បក្សីចាំក្រុង
 25. អឡស្សរាជ
 26. វុឌ្ឍិយា
 27. សិង្ខក័ង្ខា
 28. សែណ្ណ័ករាជ
 29. សុនក្ខរិន្ទរាជា
 30. សីហនុរាជ
 31. ព្រហ្មចក្រព័ត្រាធិរាជ
 32. និព្វានបាទ
 33. សិទ្ធានរាជា
 34. សុរិយោពណ៌
 35. រាជឱង្ការ
 36. លំពង្ស
 37. សិរីវីចក្រ
 38. បរមរាជារាមាធិបតី
 39. លំពង្សរាជា
 40. ស្រីសុរិយោទ័យ (ពង្សាវតារ)
 41. អាទិត្តវង្ស
 42. លីវយី
 43. ហ៊ុនទៀន
 44. កៅណ្ឌិន្យទី១
 45. ហ៊ុនផានខ្វាង
 46. ផានផាន
 47. ឝ្រីមារវម៌្ម
 48. ផ្វានជិនឝឹង
 49. ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១
 50. ផ្វានឆាង
 51. អស្សាជយ
 52. ចន្ទន
 53. កៅណ្ឌិន្យវម៌្ម
 54. ឝ្រីន្ទ្រវម៌្មទី១
 55. កៅណ្ឌិន្យជយវម៌្ម

រាជវង្ស[កែប្រែ]

 1. កេសរបុប្ផា
 2. កេសរមាលា
 3. ចន្ទមូលី
 4. អ្នកម្នាងកេសរ (លង្វែក)
 5. អ្នកម្នាងកេសរ (រឿងនិទាន)

យួន[កែប្រែ]

 1. អាន ដ្យឿង វឿង

សៀម[កែប្រែ]

 1. មហាចក្រពត្តិ
 2. មហាធម៌រាជាធិរាជ

អត្ថបទសម្រេចរួចរាល់[កែប្រែ]

ជាតិពន្ធុវិទ្យា[កែប្រែ]

 1. ខ្មែរក្រោម
 2. ខ្មែរ (ជនជាតិ)

ជីវវិទ្យា[កែប្រែ]

 1. ជីវវិទ្យា

ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

 1. ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន(រួចហើយ)
 2. ប្រវត្តិសាស្ត្រថៃ
 3. ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាម
 4. ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន
 5. រាជវង្សហុងបាង
 6. រាជអាណាចក្រអយុធ្យា
 7. អាន ដ្យឿង វឿង
 8. ចេនឡាទឹកលិច
 9. ចេនឡាដីគោក
 10. អាណាចក្រខ្មែរ
 11. យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា
 12. សង្គ្រាមនៅចន្លោះសម័យចតុមុខនិងលង្វែក
 13. អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរ (ចតុមុខ-លង្វែក)
 14. ការត្រួតត្រារបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា
 15. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)
 16. រដ្ឋប្រហារកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧០
 17. សាធារណរដ្ឋខ្មែរ
 18. ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា (កែសម្រួលហើយ)
 19. សង្គ្រាមកម្ពុជា-វៀតណាម

សំណង់[កែប្រែ]

ប្រាសាទ[កែប្រែ]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

 1. ប្រាង្គបី

ក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

 1. សុភ័ក្ត្រា
 2. Nisetpdajsankha

ភូមិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

 1. ភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
 2. ‎បញ្ជីរាយនាមខេត្ត ក្រុង និងកោះខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម
 3. ស៊ីតថល
 4. ឡងប៊ិច, កាលីផ្វនញ៉ា
 5. ម៉ូបាល, អាល់ឡាបាម៉ា
 6. ស្រុកម៉ូបាល, អាល់ឡាបាម៉ា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

 1. ចំណែករដ្ឋបាលនៃកម្ពុជា
 2. ស្រុក
 3. បញ្ជីស្រុក_ក្រុង_និង_ខណ្ឌកម្ពុជា
 4. បញ្ជីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា
 5. ខេត្តនៃកម្ពុជា

អប់រំ[កែប្រែ]

 1. សាលារដ្ឋស៊ីតថល
 2. សាលាស្រុកភីឡាដេលផ្យា
 3. សាលាស្រុកសាមគ្គីភាពឡងប៊ិច
 4. សាលាប្រព័ន្ធសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាល
 5. គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈឡូវែល

ទំព័រគំរូ និង Module[កែប្រែ]

 1. ទំព័រគំរូ:Infobox genome
 2. ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Orthornavirae
 3. ទំព័រគំរូ:Taxobox/core
 4. Module:Autovirusbox
 5. Module:Portal/images/other
 6. ទំព័រគំរូ:ការកាន់កាប់របស់ជប៉ុន
 7. ទំព័រគំរូ:ចក្រភពនាយសមុទ្ររបស់បារាំង
 8. ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កម្ពុជា
 9. ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បារាំង
 10. ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស វៀតណាម
 11. ទំព័រគំរូ:ប្រធានបទរាជវង្សចូវ
 12. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
 13. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកាតា
 14. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន
 15. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រថៃ
 16. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាម
 17. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រស.ល.២ តាមជាតិ
 18. ទំព័រគំរូ:ប្រធានបទថៃ
 19. ទំព័រគំរូ:ប្រធានបទរាជវង្សចូវ
 20. ទំព័រគំរូ:ប្រធានបទអាស៊ី
 21. ទំព័រគំរូ:ប្រអប់យុទ្ធនាការ សង្គ្រាមវៀតណាម
 22. ទំព័រគំរូ:ផ្នែក និងទឹកដីនាយសមុទ្ររបស់បារាំង
 23. ទំព័រគំរូ:សង្គ្រាមត្រជាក់
 24. ទំព័រគំរូ:រដ្ឋ និងទឹកដីក្នុងមណ្ឌលឥទ្ធិពលជប៉ុនចក្រពត្តិកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២
 25. ទំព័រគំរូ:អតីតអាណានិគមបារាំងនៅអាមេរិក
 26. ទំព័រគំរូ:អតីតអាណានិគមបារាំងនៅអាហ្វ្រិក និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា
 27. ទំព័រគំរូ:អតីតអាណានិគមបារាំងនៅអាស៊ី និងអូសេអានី
 28. ទំព័រគំរូ:មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 29. ទំព័រគំរូ:សង្គមនិយមតាមរដ្ឋ
 30. ទំព័រគំរូ:ស្រុកនៃកម្ពុជា
 31. ទំព័រគំរូ:សហភាពឥណ្ឌូចិន
 32. ទំព័រគំរូ:ចលនាឯករាជ្យវៀតណាម
 33. ទំព័រគំរូ:វប្បធម៌កម្ពុជា
 34. ទំព័រគំរូ:ទំព័រគំរូវប្បធម៌អាស៊ី
 35. ទំព័រគំរូ:ទីក្រុងធំៗបំផុតកម្ពុជា
 36. ទំព័រគំរូ:Portal/Images
 37. ទំព័រគំរូ:ក្រុមជនជាតិនៅថៃ
 38. ទំព័រគំរូ:ក្រុមជនជាតិនៅកម្ពុជា
 39. ទំព័រគំរូ:ក្រុមជនជាតិនៅវៀតណាម
 40. ទំព័រគំរូ:ប្រទេសនិងទឹកដីនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 41. ទំព័រគំរូ:តំបន់នៃពិភពលោក
 42. ទំព័រគំរូ:ឧទ្យានជាតិកម្ពុជា
 43. ទំព័រគំរូ:បច្ចេកសព្ទសម្រាប់ប្រភេទបំណែងចែករងប្រទេស
 44. ទំព័រគំរូ:ចំណុះជើងវត្តចូអេឡាតមេ
 45. ទំព័រគំរូ:ផែនទីរូបភាពខេត្តកម្ពុជា
 46. ទំព័រគំរូ:ផែនទីខេត្តនៃកម្ពុជា
 47. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌា
 48. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល
 49. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកាហ្សាក់ស្ថាន
 50. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ
 51. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង
 52. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូង
 53. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូវ៉ែត
 54. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន
 55. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន
 56. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រតាហ្ស៊ីគីស្ថាន
 57. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រតួកគី
 58. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រតួកម៉េនីស្ថាន
 59. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រទីម័រខាងកើត
 60. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រនេប៉ាល់
 61. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមា
 62. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រអេហ្ស៊ីប
 63. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្របង់ក្លាដែស
 64. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រភ្វីលីពីន

ទំព័រកែសំរួល[កែប្រែ]

 1. រៀល (រូបិយវត្ថុ) (កំពុងកែសំរួល)
 2. ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ (កែសម្រួលហើយ)
 3. កាលប្បវត្តិកម្ពុជា
 4. នគរភ្នំ (កែសម្រួលហើយ)
 5. ចេនឡា (កែសម្រួលហើយ)
 6. បុព្វប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ (កែសម្រួលហើយ)
 7. កម្ពុជាសម័យចតុមុខ
 8. កម្ពុជាសម័យអាណានិគមបារាំង (កែសម្រួលហើយ)
 9. នគររាជសីមា
 10. កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (កែសម្រួលហើយ)
 11. ទំព័រគំរូ:ខេត្តកណ្តាល
 12. ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
 13. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (កែសម្រួលហើយ)
 14. អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (កែសម្រួលហើយ)
 15. ទំព័រគំរូ:Documentation/start box
 16. ទំព័រគំរូ:Documentation/end box
 17. ទំព័រគំរូ:Angkorian sites
 18. ប្រាសាទអង្គរវត្ត (កែសម្រួលហើយ)
 19. នរោត្តម សីហនុ (កែសម្រួលហើយ)
 20. ភ្នំពេញ (កែសម្រួលហើយ)
 21. កម្ពុជាដើមសម័យអង្គរ (កែសម្រួលហើយ)
 22. កម្ពុជាសម័យមហានគរ (កែសម្រួលហើយ)
 23. កម្ពុជាចុងសម័យអង្គរ (កែសម្រួលហើយ)

សម្រង់ពាក្យមកពីប្រភពនានា[កែប្រែ]

 • មហាឈិងខែងរ៉ែងរួមសុខរួមទុក្ខ (រឿងមហាឈិង)
 • អោយតែមិនធ្វើខុសកុំខ្វល់ពីទស្សនៈអ្នកដ៏ទៃ (រឿងចិន)

តំណ[កែប្រែ]


សេចក្ដីបញ្ចប់[កែប្រែ]

បើសិនខ្ញុំមានការឆ្គាំឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយណែនាំខ្ញុំផង សូមអរគុណរាល់ការរិះគន់ស្ថាបនាទាំងឡាយ ទុកជាមុន ។(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៣:៥៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

ងារ[កែប្រែ]

 • ព្រះនាងម្ចាស់ (princess consort)
 • កែវហ៊្វា (រាជានុសិទ្ធិ)
 • ព្រះអង្គម្ចាស់
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី
 • អ្នកនាង
 • អ្នកម្នាង
 • ព្រះម៉ែនាង
 • ព្រះម្នាង
 • អ្នកអង្គម្ចាស់
 • ព្រះវង្ស
 • អ្នកអង្គរាជវង្ស
 • ឧកញ៉ា
 • អ្នកឧកញ៉ា
 • លោកអ្នកឧកញ៉ា
 • ចៅពញា
 • សម្ដេចចៅពញា
 • ពញា
 • ព្រះ
 • ហ្លួង
 • ម៉ឺន
 • ជំទាវ
 • អ្នកស្រី
 • លោកស្រី
 • លោកប្រុស
 • អ្នកនាង
 • អ្នកប្រុស
 • លោកម្ចាស់
 • លោកនាយ
 • នាយ
 • នាង
 • លោកស្រីម្ចាស់
 • អ្នកនាងម្ចាស់
 • អ្នកស្រីម្ចាស់
 • ឧកហ្លួង
 • ឃុន

កិច្ចការត្រូវធ្វើ[កែប្រែ]

 1. ឃុំភូមិធំ (កៀនស្វាយ)
 2. ភាសាកម្មវិធី
 3. អក្សរខ្មែរ
 4. ខ្មែរសុរិន្ទ
 5. ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន

វេបសាយប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

[[១]]

មុខវិជ្ជា[កែប្រែ]

 1. ចរិយាសាស្ត្រ (ethology)
 2. ជីវវិទ្យា
 3. ជីវសាស្ត្រ
 4. ជោតិ​សាស្ត្រ
 5. ធម្មសាស្ត្រ
 6. បង់​ចំណែង
 7. បច្ចេក​វិជ្ជា
 8. បច្ចេកវិទ្យា
 9. បរមត្ថវិទ្យា (បរម+អត្ថ+វិទ្យា)
 10. បសុវិទ្យា
 11. ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ
 12. ប្រាណវិទ្យា
 13. ពេទ្យសាស្ត្រ (វេជ្ជសាស្ត្រ)
 14. ពេទ្យវិទ្យា (វេជ្ជវិទ្យា)
 15. ទស្សនីយវិទ្យា
 16. រសវិទ្យា alchemy
 17. រសាយនវិទ្យា chemistry
 18. រោគ​សាស្រ្ត
 19. លាសន​វិជ្ជា
 20. វិទ្យាសាស្ត្រ
 21. វោហារ​វិជ្ជា
 22. សាគរវិទ្យា
 23. សិល្ប​វិទ្យា
 24. សុចិត​វិជ្ជា
 25. សុវិជ្ជា
 26. សូទ​វិជ្ជា រឺ សូទសាស្ត្រ
 27. ហឋវិទ្យា
 28. ហេតុវិទ្យា
 29. អក្សរសាស្ត្រ
 30. អស្យាណូវិទ្យា
 31. អស្តិរូបវិទ្យា
 32. អង្កវិទ្យា
 33. អង្គ​វិជ្ជា
 34. អាប
 35. អាភាវិទ្យា
 36. អាភាណូវិទ្យា
 37. ឥរិយាវិទ្យា (ethology)
 38. ឧល្លង្ឃន​វិទ្យា