ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:គម្រោងវិគីជាបងប្អូន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិគីជីវសាស្ត្រ ត្រូវដាក់ថា វិគីប្រភេទ វិញ ។ ព្រោះអី species មានន័យថាប្រភេទ ក្នុងជីវវិទ្យា វាមិនមែនមានន័យថា ជីវសាស្ត្រទេ ។ ចំណែកថ្នាក់ជីវវិទ្យា មុនដំបូង life (ជីវិត) domain (វិស័យ) kingdom (រជ្ជៈ) class (ថ្នាក់) order (លំដាប់) family (អំបូរ) genus (ពួក) species (ប្រភេទ) នេះបើតាមក្រសួងគេបោះពុម្ពសៀវភៅថ្នាក់ទី១០ កម្មវិធីចាស់ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង១៦:១៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៅក្នុងពាក្យ «កំុព្យុទ័រ»[កែប្រែ]

ពាក្យ «កំុព្យុទ័រ» ត្រូវតែសរសេរថា «កុំព្យុទ័រ» ។ អ្នកត្រូវតែវាយ ុ មុន ំ មិនមែន ំ មុន ុ ។ សូមកែផង ។ អរគុណ ។--Aefgh3962 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:៥២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)