ការពិភាក្សា:ក្រុងប៉ោយប៉ែត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

= == អត្ថបទកូនចំណងជើង ==KUNG SOVANNAK = អត្ថបទកូនចំណងជើង ==SUM SOCHEAT === អត្ថបទកូនចំណងជើង ===KUNG THAREI

ឈ្មោះជួរឈរ ឈ្មោះជួរឈរ ឈ្មោះជួរឈរ
ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍


អត្ថបទធំ