ខេត្តកំពង់សៀម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តកំពង់សៀម បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរទៅជា ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម