ខេត្តស្ទោង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តស្ទោង បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរជា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ