គណនីធនាគារ

ពីវិគីភីឌា

គណនីធនាគារ គឺជាគណនីហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលបង្កើតឡើងរវាងអតិថិជនធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ គណនីធនាគារអាចជាគណនីប្រាក់បញ្ញើ កាតឥណទាន ឬជាគណនីប្រភេទណាមួយផ្សេងៗទៀតដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រភេទនៃគណនី[កែប្រែ]